Strona główna > Samorząd terytorialny i administracja rządowa > Projekty

Projekty

Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji: 1 kwietnia 2016r. – 31.12.2018r.

Projekt grantowy ukierunkowany na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzących przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych poprzez zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Działania i beneficjenci:

Działania w projekcie ukierunkowane są na wsparcie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 30 gminach z następujących województw:

- kujawsko-pomorskiego,

- lubuskiego,

- małopolskiego,

- mazowieckiego,

- pomorskiego,

- śląskiego

Gminy realizujące projekt otrzymują wsparcie doradcze ekspertów do spraw partycypacji, ekspertów do spraw planowania przestrzennego oraz grant finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie procesów konsultacyjnych wybranego dokumentu planistycznego. Przedmiotem konsultacji społecznych może być zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane efekty projektu:

- 25 gmin przedłoży Radzie Gmin skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,

- 25 gmin przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Przetestowanie innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych przejmowanych przez samorządy, wzmocni umiejętności pracowników samorządowych dotyczące włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Dzięki zdobytemu przez gminy doświadczeniu i nawiązaniu kontaktów z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie zwiększy się potencjał instytucjonalny w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego.

 

Kierownik projektu  – Monika Eilmes – Glegoła; tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl

Wartość projektu - 1.999.764,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.685.401,10zł

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP28/15

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju


Zapytanie ofertowe - doradcy ds. konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 - Opis działań w projekcie i wsparcia doradczego (pdf)

Załącznik nr 2 - Katalog technik konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 4 - Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

 

Zapytanie ofertowe - doradcy ds. planowania przestrzennego

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przeprowadzonych procesach planistycznych (doc)

Załącznik nr 3 - Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (pdf)

Załącznik nr 4 - Katalog technik konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

Załącznik nr 6 - Opis działań w projekcie i wsparcia doradczego (pdf)


Rozeznanie rynku - trenerzy

Treść ogłoszenia dotyczącego zatrudnienia trenerów na warsztaty (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie urbaniści (doc)

 

Harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" (plik w formacie doc)


pliki/frdl/image/logo_sprawny_samorzad2011.jpg

Sprawny samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w samorządach.

1 IX 2010 – 31 VIII 2012

„Sprawny samorząd” to projekt szkoleniowo - doradczy skierowany do pracowników 10 samorządów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu urzędnicy otrzymują wsparcie szkoleniowe a następnie pomoc ekspertów przy wdrażaniu usprawnień zarządczych, tak by docelowo podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców.

Cel ten planuje się osiągnąć poprzez:

 1. Cykl warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników, w tym szczególnie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę klienta.
 2. Przeprowadzenie samooceny urzędu (metoda CAF) oraz badań zewnętrznych oraz wdrożenie przy pomocy doradców projektów naprawczych i doskonalących.
 3. Wdrożenie systemu powtarzalnej samooceny urzędu, badań i analiz (metoda CAF, System analiz samorządowych).

W ramach projektu powstały dwa podręczniki (zapraszamy do pobrania ich wersji elektronicznej):

Menedżer w urzędzie – podstawy zarządzania dla kadry kierowniczej urzędu

Zarządzanie relacjami z klientem – obszerne omówienie zasad profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie oraz zasad komunikacji w urzędzie.

Projekt jest realizowany na zlecenie MSWiA przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Partnerami Fundacji są: Związek Powiatów Polskich, miasta Sokołów Podlaski, Halinów, Kozienice, Golub-Dobrzyń, Tuchola, Górzno, powiaty żuromiński, węgrowski, sierpecki i brodnicki.

Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01.-00-243/09-00
Budżet: 3.885.772,08 PLN

pliki/frdl/galeria/pokl_maz_frdl_ue 02.jpg

Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.  Miał na celu zwiększenie sprawności działania Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Warszawie w obszarze wydawania decyzji administracyjnych, przeciwdziałania korupcji oraz zarządzania informacją i bezpieczeństwa informacji. Uczestniczyło w nim blisko 1000 urzędników. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Szkolenia obejmowały 4 tematy:

 • Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych
 • Praktyczne stosowanie KPA
 • Bezpieczeństwo Informacji
 • Zarządzanie informacją

 

Zapraszamy do korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach tego programu.

Projekt Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet  V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowejOkres realizacji: 1 października 2010 – 30 września 2012Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-241/09-00Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia