EOG_logo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum) wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoFundacją Edukacja dla Demokracji zostały wybrane na operatora programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund- Regional in Poland) finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) w ramach III edycji w/w funduszy w Polsce, skierowanej do społeczeństwa obywatelskiego.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Programy wdrażane w ramach poszczególnych edycji dotyczą wielu dziedzin, między innymi społeczeństwa obywatelskiego, nauki, środowiska, rozwoju lokalnego. W Polsce większością środków zarządza bezpośrednio Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, natomiast decyzje dot. Funduszu na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego podejmowane są przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, które bezpośrednio wyłania operatorów programów w państwach-beneficjentach.

I edycja programu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizowana była w latach 2007 – 2009 przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Ecorys Polska (Demokracja i społeczeństwo obywatelskie).

W ramach II edycji operatorem tego programu było konsorcjum złożone z Fundacji im. Stefana Batorego oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Program Obywatele dla Demokracji, o wartości 37 mln euro, został zrealizowany w latach 2013 – 2016.

http://www.ngofund.org.pl/o-programie/cele/

W ramach III edycji fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w wysokości 53 mln euro został podzielony na dwie części: program ogólnopolski i regionalny.

Operatorem programu ogólnopolskiego zostało, w listopadzie 2018 roku, konsorcjum organizacji złożone z Fundacji im. Stefana Batorego (lidera),  Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ma finansowo i merytorycznie wspierać działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach uzgodnionych na szczeblu unijnym i w umowach międzyrządowych przez Państwa-Darczyńców: Islandię, Liechtenstein i Norwegię. To 30 mln euro, przeznaczone głównie na granty dla organizacji pozarządowych w następujących dziedzinach:

  • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość
  • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową
  • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację
  • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
  • ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Ważnym elementem Funduszu będzie udzielanie wsparcia instytucjonalnego dla organizacji społecznych i tworzenie potencjału dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/aktywni_obywatele

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, którego FRDL wraz z FRSI i FED, jest operatorem, to druga część funduszu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Środki funduszu zapewnią wsparcie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działającym poza głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Operator programu regionalnego dołoży wszelkich starań aby te działania były komplementarne z programem Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

W ramach Funduszu, którego budżet wynosi 23 mln euro, sfinansowane zostaną działania prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w tych samych co w programie krajowym, 5 dziedzinach:

  • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość (ze szczególnym naciskiem na demokrację lokalną)
  • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową
  • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację
  • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
  • ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Nasze konsorcjum (FRDL, FRSI i FED) otrzymało informację o wybraniu nas na operatora tego funduszu w dniu 5 listopada 2019 r.

Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia Funduszu w Polsce. Proces ten obejmuje przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie szeregu dokumentów. Po podpisaniu umowy z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli przystąpimy niezwłocznie do realizacji programu. Liczymy na to, że uda nam się podpisać tę umowę jesienią 2020 roku.

Oznacza to, że pierwszy konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych może zostać ogłoszony najwcześniej wiosną 2021 roku.

https://eeagrants.org/news/selection-fund-operator-active-citizens-fund-regional-poland?fbclid=IwAR2JkYtet8UGvN4-3Lv3r1EaJw8RG2Fi4OMFL_N451t4BFVynGcU7N2d_qs