DORADZTWO I BADANIA

Doradztwo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej świadczy profesjonalną i bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu strategicznych dokumentów niezbędnych do sprawnego zarządzania jednostką samorządową, pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe, czy też opracowywaniu analiz służących poprawie zarządzania w jednostkach samorządowych.

Potencjał merytoryczny i ekspercki Fundacji zbudowany poprzez długoletnią współpracę z najlepszymi ekspertami w kraju, pozwala na oferowanie profesjonalnych i nowoczesnych usług odpowiadających na realne potrzeby samorządów, a także partnerów z sektora społecznego i biznesowego. Eksperci FRDL posiadają niezbędną wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, którą łączą z doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji programów pomocowych prowadzonych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Stale poszerzana o nowe produkty i doskonalona oferta FRDL dostosowywana jest do potrzeb samorządów lokalnych.

Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do procesu planowania strategicznego opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych, ale planem rozwoju całej społeczności lokalnej. Dlatego, podczas pracy nad dokumentem strategicznym często wykorzystywany jest sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny. Polega on na możliwie szerokim udziale lokalnej społeczności oraz władz samorządu przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ta metoda pracy nad dokumentami strategicznymi przyczynia się również do aktywizacji i przedsiębiorczości poszczególnych środowisk oraz całych lokalnych społeczności, a także oraz integracji społecznej mieszkańców i pozytywnej identyfikacji ze swoim środowiskiem.

Fundacja konsekwentnie rozwija ofertę doradczą dotyczącą wszystkich dziedzin funkcjonowania samorządu lokalnego i tworzy zespoły eksperckie, będące w stanie zrealizować szereg specjalistycznych usług konsultingowych i doradczych. Zapraszamy do kontaktu z placówkami FRDL w całym kraju: Ośrodki FRDL

Monitoring jakości usług JST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swojej działalności prowadzi monitoring zjawisk zachodzących w samorządzie terytorialnym i konsekwentnie rozwija działalność badawczą. Badania te pozwalają skutecznie rozpoznawać problemy, z którymi borykają się polskie samorządy oraz w pełni rozumieć wyzwania, przed którymi stoją. Taka wiedza umożliwia Fundacji kształtowanie i dostosowywanie do lokalnych potrzeb oferty współpracy, aby dzięki niej realnie wspierać rozwój wspólnot samorządowych.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej już od kilku lat oferuje samorządom przeprowadzenie badań opinii publicznej dotyczących warunków życia i jakości usług publicznych świadczonych przez samorządy. Są to, w skali polskiej, badania nowatorskie. Metodologia badania została wypracowana przez dr. Cezarego Trutkowskiego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Badania przeprowadzono dotąd w ponad 30 jednostkach samorządu terytorialnego. Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jest praktycznym narzędziem przydatnym zarówno w codziennym zarządzaniu gminą lub miastem jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych. Badanie jest narzędziem uniwersalnym i sprawdza się w gminach o różnej wielkości, zarówno w małych gminach wiejskich jak i w miastach. Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.