Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej już od kilku lat oferuje samorządom przeprowadzenie badań opinii publicznej dotyczących warunków życia i jakości usług publicznych świadczonych przez samorządy. Są to, w skali polskiej, badania nowatorskie. Metodologia badania została wypracowana przez dr. Cezarego Trutkowskiego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Badania przeprowadzono dotąd w ponad 30 jednostkach samorządu terytorialnego. Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jest praktycznym narzędziem przydatnym zarówno w codziennym zarządzaniu gminą lub miastem jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych. Badanie jest narzędziem uniwersalnym i sprawdza się w gminach o różnej wielkości, zarówno w małych gminach wiejskich jak i w miastach. Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych może przyczynić się do ograniczenia dwóch często spotykanych postaw, niezwykle szkodliwych dla kondycji polskiej samorządności
postawy mieszkańców:       
„nie mam na nic wpływu – władza uważa, że wie lepiej, jak mi się żyje i czego mi potrzeba”

postawy władz samorządowych:
„mieszkańcy mają tylko wymagania i krytykują, ale sami nie chcą uczestniczyć w sprawach publicznych”

Proponowane podejście:

 • Poznasz

  Ankieta opracowana na potrzeby badania umożliwia szczegółowe poznanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy bloki tematyczne:

  • działania władz samorządowych
  • jakość oferowanych usług publicznych
  • potrzeby mieszkańców i stopień ich zaspokojenia
 • Zrozumiesz

  Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę społeczną,
  w szczególności na:

  • zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd
  • określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców
  • uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności
 • Wykorzystasz

  Wyniki badań warunków życia i jakości usług publicznych można praktycznie wykorzystać w wielu obszarach działania władz samorządowych:

  • przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy
  • do poprawy komunikacji z mieszkańcami gminy
  • do stworzenia planu działań, które powinny przynieść odczuwalną poprawę oceny warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców