REALIZOWANE

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY W WOJ. ŁÓDZKIM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Okres realizacji: Grudzień 2017-sierpień 2019

szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry

DROGA DO PODLASKIEJ DOLINY KRZEMOWEJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji: sierpień 2017-lipiec 2019

Bialystok Dolina Krzemowa

ZAKOŃCZONE

SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY