Biznes dla dojrzalych

Biznes dla dojrzałych


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,
Oś VIII Zatrudnienie VIII.3.1
Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Okres realizacji: sierpień 2016-kwiecień 2018

Projekt “Biznes dla Dojrzałych” adresowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi, powiatu pabianickiego lub zgierskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu możliwe jest otrzymanie:
– jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 22 500,00 zł,
– podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 PLN miesięcznie dla 20 osób (przez okres pół roku od uruchomienia działalności) i przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 PLN miesięcznie dla 16 osób (przez kolejne pół roku);
– podstawowego szkoleniowo-doradczego wsparcia pomostowego dla 20 osób i przedłużonego szkoleniowo-doradczego wsparcia pomostowego dla 16 osób.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy 20 (8K,12M) osób powyżej 50 r.ż. pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu Miasta Łodzi, zgierskiego  i pabianickiego, poprzez otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w okresie do 28 lutego 2018.

Projekt przyczyni się wzrostu zatrudnienia i zwiększenia liczby trwałych nowopowstałych  przedsiębiorstw na terenie realizacji projektu, wpisując się w cel szczegółowy RPO WŁ.

Tym samym projekt przyczyni się do rozwiązania problemu jakim jest brak możliwości efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób powyżej 50r. życia pozostających bez zatrudnienia, co skutkuje brakiem szans na ich rozwój zawodowy i stabilizację zawodową, adekwatną do ich potencjału i kompetencji.

Działania i beneficjenci

Uczestnikami projektu są 24 osoby fizyczne powyżej 50 r. życia (10K,14M) pozostające bez pracy.; zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujące w rozumieniu KC na obszarze woj. łódzkiego na terenie 3 powiatów: powiatu miasta Łodzi, powiatu pabianickiego, powiatu zgierskiego.

Są to osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty projektu

– 1440h (60h/uczestnika projektu) szkoleń,

– 192h (8h/uczestnika projektu) doradztwa biznesowego,

– 48h (2h/uczestnika projektu) doradztwa,

– 24 utworzone Indywidualne Plany Doradztwa,

– dotacje inwestycyjne dla 20 uczestników projektu,

– wypłata podstawowego wsparcia pomostowego dla 20 uczestników projektu,

– wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego dla 16 uczestników projektu,

– 108h doradztwa w zakresie efektywnego wydatkowania dotacji

Pozostałe informacje

 Kierownik projektu – Elżbieta Płaszczyk ;tel. 697 860 033 e-mail: elzbieta.plaszczyk@frdl.org.pl

Wartość projektu 1 013 702,40 zł, w tym wartość dotacji1 001 717,28

Instytucja kontraktująca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Więcej informacji o projekcie:

http://www.frdl-lodz.pl/projekty/BiznesdlaDojrzalych