Bialystok Dolina Krzemowa

Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje,
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji: sierpień 2017-lipiec 2019

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych oraz rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia. Podejmowane działania będą rozwijały edukację szkolną poprzez uatrakcyjnienie i unowocześnienie oferty kształcenia.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie  atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ILO poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)  wśród 240 uczniów (min. 91 K)  ILO do końca lipca 2018 r. Projekt przewiduje działania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego dla wszystkich objętych projektem uczniów. W ramach wsparcia przewidziane są zajęcia wspierające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, inicjatywną i innowacyjną u uczniów.

Działania i beneficjenci

Wsparciem projektu objętych zostanie 240 uczniów (min. 91 uczennic) oraz 65 nauczycieli (49K).

Uczniowie będą wspierani w rozwijaniu kompetencji matematycznych, informatycznych i językowych. Realizowane w projekcie działania to:

– organizacja obozów naukowych z informatyki i matematyki

-organizacja warsztatów informatycznych i warsztatów matematycznych przygotowujących do olimpiady informatycznej oraz olimpiady matematycznej (z uwzględnieniem przygotowania do matury)

– wsparcie edukacyjno-zawodowe dla uczniów uczestniczących w projekcie

– zakup mobilnej pracowni informatycznej

– doposażenie pracowni matematycznej

– szkolenie kadry dydaktycznej

– doradztwo zawodowe.

Planowane efekty projektu

– 240 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe

– 65 nauczycieli podniesie swoje kompetencje

Pozostałe informacje

Kierownik projektu – Marta Siemieniuk; tel. 85 732 17 88, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Wartość projektu 931 492,50zł, w tym dotacja 884 917,50 zł

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Więcej informacji o projekcie :
http://frdl.bialystok.pl/droga-do-podlaskiej-doliny-krzemowej/