Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji: listopad 2017r. – grudzień 2018r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych”realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu

Cel główny projektu „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych” to podwyższenie kompetencje 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r.

Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wyższej jakości dokumentów planistycznych opracowywanych w gminach, a w dłuższej perspektywie czasu, dzięki zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych, do bardziej odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią.

W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju.

Pracownicy JST wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Działania i beneficjenci

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 70 trzydniowych szkoleń na terenie wszystkich województw.

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski

Pracownicy instytucji objętych wsparciem:
– Gminy miejskie
– Gminy miejsko-wiejskie
– Gminy wiejskie

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Zakres szkoleń

Szkolenia zostaną poświęcone technikom sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście:
a) wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennych oraz
b) prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Uczestnicy szkoleń będą analizować:
a) przesłanki podjęcia decyzji o zmianie (w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz opracowaniu/zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) działania analityczne służące zebraniu niezbędnych danych do prowadzenia dialogu o możliwych zmianach zagospodarowania danego terenu do uwzględnienia w dokumentach planistycznych;
c) działania informacyjno-animacyjne mające na celu włączenia możliwie najszerszego grona użytkowników przestrzeni w planowanie zmian oraz techniki umożliwiające udział interesariuszy w projektowaniu zmian w przestrzeni, zgodnie z ich preferencjami i potrzebami wynikającymi z wieku, płci, poziomu sprawności;
d) techniki zapisu planistycznego i skutki stosowania konkretnych zapisów dla kształtowania pożądanych i niepożądanych zmian w przestrzeni.

1) Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym

Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy;
Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji;
Tworzenie systemu terenów zieleni, w tym klinów napowietrzających;
Woda w przestrzeni miast, w tym kwestie przeciwpowodziowe i niebieska infrastruktura;
Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego;
Stosowanie regulacji w zakresie nowych technologii zaopatrzenia budynków w energię i ciepło;
Stosowanie regulacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
Działania ‘miękkie” prowadzone przez samorządy o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych.

2) Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania
Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów,
Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów inwestowania gminy,
Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych,
Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych,
Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy,
Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania się zabudowy dla gmin i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych i społecznych aspektów konfliktów przestrzennych pojawiających się na terenach wiejskich, w tym kwestii alienacji, a także konieczności upowszechniania wiedzy o skutkach masowego pojawiania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich dla dawnych mieszkańców.

Pozostałe informacje

Kierownik projektu  – Iwona Szablewska tel. 68/453 22 09, e-mail: i.szablewska@frdl.org

Wartość projektu – 1 995 066, 00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 681 441,62 zł 84,28 % wartości projektu

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP02/17-01

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra

Biuro regionalne projektu:

 1. Dolnośląskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  im. Waleriana Pańki www.okst.pl
  osoba do kontaktu: Katarzyna Elsner   katarzyna.elsner@okst.pl 71 372 41 21 / 71 344 26 90
  Śląskie:  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  im. Waleriana Pańki www.okst.pl
  osoba do kontaktu: Barbara Tekień barbara.tekien@okst.pl 32 206 89 43,  253 84 09 w. 35
 2. Kujawsko – pomorskie: Kujawsko-Pomorskie Biuro  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  www.bydgoszcz-frdl.pl
  osoba do kontaktu: Natalia Mikołajczyk n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl  52 321 18 90
 3.  Lubelskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Lublinie www.frdl.lublin.pl
  osoba do kontaktu: Natalia Gmurkowska szkolenia@frdl.lublin.pl  tel.: 81 532 64 40, 81 532 64 70
 4. Lubuskie i Wielkopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze www.frdl.org 
  osoba do kontaktu:   Miron Ratajczak m.ratajczak@frdl.org 68 453 22 07
 5. Łódzkie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Łodzi www.frdl-lodz.pl
  osoba do kontaktu: Katarzyna Marciniak k.marciniak@frdl-lodz.pl  42 307 32 38 / 605 909 355
 6. Małopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  www.mistia.org.pl
  osoba do kontaktu:   Tomasz Żygłowicz tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl  12 623 72 44
 7. Mazowieckie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze www.frdl.mazowsze.pl
  osoba do kontaktu:   Łukasz Długołęcki lukasz.dlugolecki@frdl.org.pl
 8. Opolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej www.opole.frdl.pl
  osoba do kontaktu:   Mariola Walkowicz mwalkowicz@opole.frdl.pl  77 454 48 29
 9. Podkarpackie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego www.frdl.rzeszow.pl
  osoba do kontaktu: Aleksandra Łach   aleksandra.lach@frdl.rzeszow.pl  17 783 55 54
 10. Podlaskie i Warmińsko-mazurskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podlaskie Centrum www.frdl.bialystok.pl
  osoba do kontaktu:   frdl-pc@frdl.bialystok.pl   85 732 17 88
 11. Pomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Gdańsku www.gdansk.frdl.pl
  osoba do kontaktu:   Andrzej Banach  andrzej.banach@frdl.org.pl 698995573
 12. Świętokrzyskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Świętokrzyskie Centrum w Kielcach www.frdl.kielce.pl
  osoba do kontaktu:   centrum@frdl.kielce.pl  41 343 00 38, 41 344 77 62
 13. Zachodniopomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Szczecinie www.frdl.szczecin.pl
  osoba do kontaktu:   Elżbieta Silny elsilny@frdl.szczecin.pl    725 302 313

Formularz zgłoszeń na szkolenia:
1. Województwo dolnośląskie
2. Województwo kujawsko-pomorskie
3. województwo lubelskie
4. Województwo lubuskie
5. województwo łódzkie
6. województwo małopolskie
7. województwo mazowieckie
8. województwo opolskie
9. województwo podkarpackie
10. województwo podlaskie
11. województwo pomorskie
12. województwo ślaskie
13. województwo świętokrzyskie
14. województwo warmińsko-mazurskie
15 województwo wielkopolskie
16. województwo zachodniopomorskie

Do pobrania:

List rekomendacyjny z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Regulamin projektu

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiot

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń

Harmonogram szkoleń

Program szkoleń