Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji: styczeń 2019r. – czerwiec 2021r.

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny:
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
lub
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nabór gmin do projektu ma charakter ciągły, do wyczerpania puli grantów.

Cel projektu

Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do czerwca 2021r.

Działania i beneficjenci

Gminy, które zgłoszą się do projektu otrzymają:

  •   grant na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konsultacji społecznych wybranego dokumentu planistycznego,
  •  wsparcie doradcze na etapie przygotowania i przeprowadzenia procesu konsultacyjnego udzielane przez eksperta  do spraw konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
  •  pakiet szkoleniowo – warsztatowy dla przedstawicieli urzędu.

Planowane efekty projektu

Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacji przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych gmin uczestniczących w projekcie oraz wpłynie na wzrost umiejętności pracowników urzędów dotyczących włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Zdobyte przez gminy doświadczenie zwiększy potencjał instytucjonalny gmin w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego. Samorządy objęte wsparciem w ramach projektu będą lepiej przygotowane do ewentualnych zmian w prawie dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, kładących nacisk na zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procesach planistycznych.

W efekcie wsparcia projektowego:

  • 20 gmin uczestniczących w projekcie przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacyjnych,
  • 20 gmin uczestniczących w projekcie przedłoży do zatwierdzenia Radzie Gminy skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • przedstawiciele 20 gmin uczestniczących w projekcie zostaną przeszkoleni w temacie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Pozostałe informacje

Kierownik projektu  – Małgorzata Zielińska; tel. 22/351-93-18, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl

Wartość projektu – 1.992.180,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.679.009,30zł

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP07/18

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Granty dla gmin – nabór od 28 stycznia 2019

Zachęcamy gminy z terenu całego kraju do pozyskania grantu na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego udzielanego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego – II edycja”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na wybranym etapie prowadzonego przez gminę procesu planistycznego. Ponadto gminy, którym udzielony zostanie grant mogą liczyć na wsparcie doradcze w procesie konsultacyjnym udzielane przez ekspertów w zakresie konsultacji społecznych oraz w zakresie planowania przestrzennego.

Informacje w sprawie naboru – Małgorzata Zielińska; tel. 22/351-93-18, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl

Nabór gmin do projektu rozpoczynamy od 28 stycznia 2019r od godziny 00:00.

Link do formularza naboru : LINK