FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-c7c8f639

Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji: czerwiec 2017-maj 2018

Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej urzędów wojewódzkich i starostw powiatowych z terenu 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego. W projekcie weźmie udział 621 pracowników (435 kobiet i 186 mężczyzn) z min. 150 instytucji. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwudniowych szkoleniach i warsztatach, których przedmiotem będzie omówienie kwestii regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, w tym interpretacji przepisów. Instytucje otrzymają także wsparcie doradcze. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec 2017 r. – maj 2018 r.

Cel projektu

Celem  głównym projektu są podwyższone kompetencje 621 pracowników (435 K i 186 M) organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz lubelskiego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczone pracownikom jednakowe interpretacje przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018 r.

Działania i beneficjenci

W projekcie są realizowane szkolenia z zakresu prawa budowlanego dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego z następujących instytucji:

-Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

-Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego

-Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego

-Urzędów Wojewódzkich

-Starostw Powiatowych.

Część instytucji objętych wsparciem projektu otrzyma również doradztwo w formie indywidualnych porad eksperckich dotyczących interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego.

Planowane efekty projektu

– pracownicy 150 jednostek administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zostaną przygotowani do stosowania aktualnych przepisów prawa budowlanego

– 10 urzędów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego otrzyma wsparcie doradcze w formie indywidualnych konsultacji eksperckich

Pozostałe informacje

Kierownik projektu -Marlena Dojlidko; tel. 85 30 70 308, e-mail:mdojlidko@frdl.bialystok.pl

Wartość projektu –  968 480,30 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 816 235,19 zł (84,28 % wartości projektu)

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KB01/16

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Więcej informacji o projekcie