FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-c7c8f639

Profesjonalni urzędnicy – Prawo Budowlane

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji: czerwiec 2017-maj 2018

Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego pracownikom Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej urzędów wojewódzkich i starostw powiatowych z terenu 4 województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W projekcie weźmie udział 550 pracowników (385 kobiet i 165 mężczyzn) z min 128 instytucji. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwudniowych szkoleniach i warsztatach, których przedmiotem będzie omówienie kwestii regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, w tym interpretacji przepisów. Instytucje otrzymają także wsparcie doradcze. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec 2017 r. – maj 2018 r.

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji 550 pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowalnego oraz dostarczenie pracownikom jednakowych interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018.

Działania i beneficjenci

Pierwszym etapem będzie organizacja dwudniowych szkoleń, drugim etapem będą indywidualne konsultacje z ekspertem z zakresu prawa budowlanego, które pozwolą na rozwiązanie problematycznych przypadków zgłoszonych przez organy administracji.

Planowane efekty projektu

– pracownicy 128 jednostek administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zostaną przygotowani do stosowania aktualnych przepisów prawa budowlanego

– 10 urzędów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego otrzyma wsparcie doradcze w formie indywidualnych konsultacji eksperckich

Pozostałe informacje

Kierownik projektu – Agnieszka  Badurek; tel. 68/453 22 09, e-mail: a.badurek@frdl.org

Wartość projektu – 866 193,75 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 730 028,09 zł (84,28 % wartości projektu)

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KB09/16

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Więcej informacji o projekcie