EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE

eko-logiczny

Projekt realizowany był przez FRDL Centrum Świętokrzyskie w partnerstwie z Folkuniversitetet Uppsala.

Według przeprowadzonej diagnozy pomocy społecznej w Polsce rola pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych jest bardzo ograniczona i nie zapewnia nawet minimum w postaci osłony socjalnej.

System jest przeciążony wielością zadań i rodzin, które szukają w nim wsparcia. Zamiast usamodzielnić swoich klientów – uzależnia ich i utwierdza w bezradności społecznej. Narzędziem zmiany opisanej sytuacji może być wprowadzenie nowej Metody Aktywizacji (MA), aby pomóc osobom wykluczonym i marginalizowanym, poprawić ich dotychczasową sytuację życiową i materialną. W ramach metody zostanie wyłoniony lokalny lider, który będzie wdrażał nową metodę wyjścia z ubóstwa w postaci założenia gospodarstwa ekologicznego.

Realizacja projektu pn. „EKO-logiczny sposób a życie” zakłada wskazanie alternatywnego rozwiązania rolnikom w postaci założenia i prowadzenia własnego gospodarstwa ekologicznego, które nie tylko wyżywi rodzinę ale także przyniesie dochody pozwalające zrezygnować z pomocy socjalnej udzielanej przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej(GOPS). Rolnictwo ekologiczne nie tylko wytwarza żywność, ale także wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy poprzez zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, tworzenie miejsc pracy oraz na rozwój społeczności lokalnych.

Projekt przewiduje wykreowanie lokalnych liderów. Przejmą oni od pracowników socjalnych część zadań związanych z budzeniem poczucia wspólnoty, pokazywaniem rozwiązań, wspieraniem i inspirowaniem do aktywnego podejmowania działań.

Budowanie rodzinnego rolnictwa ekologicznego wymaga podejmowania działań zwiększających dostęp do informacji o zasadach funkcjonowania takich gospodarstw, wiedzy o wymogach reżimu technologicznego i stosowania odmiennych technik produkcji. Wymaga przełamania obaw przed wprowadzeniem zasadniczych innowacji, czy rzeczywiście można sprostać wysokim wymaganiom, co do jakości produktu, a także niejasności co do ostatecznych rezultatów finansowych takiego przedsięwzięcia.

Niewielkie gospodarstwa mogą wytwarzać produkty wysokiej jakości stanowiące konkurencję dla masowej i standardowej produkcji. Wymaga to porzucenia dotychczasowych standardów gospodarowania. Wymogi rodzinnego gospodarstwa ekologicznego prowadzą do wykorzystania gospodarki rodzinnej, w szczególności zasobów siły roboczej.

Cel ogólny projektu:

zwiększenie skuteczności oferty instytucji zajmujących się pomocą społeczną poprzez wypracowanie (na przykładzie gmin: Dwikozy, Samborzec, Fałków, Słupia Konecka) do końca IX 2013 r. Metody Aktywizacji rolników korzystających z pomocy społecznej, gotowej do wdrażania przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

W okresie realizacji projektu planujemy m.in.:

  • dogłębną analizę aktualnej sytuacji życiowej i materialnej mieszkańców 4 gmin uczestniczących w projekcie,
  • wypracowanie metody powodującej poprawę sytuacji życiowej i materialnej rolników korzystających z pomocy społecznej i dotkniętych ubóstwem,
  • przeniesienie na polski grunt doświadczeń partnera szwedzkiego w zakresie zakładaniai prowadzenia gospodarstw ekologicznych,
  • przygotowanie lokalnych liderów do roli inicjatorów procesu zmian zachodzących w lokalnych społecznościach, poprzez cykl szkoleń i wizyt studyjnych w Polsce i w Szwecji.