INTEGRACJA I AKCEPTACJA. UCHODŹCY W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM

LIDER:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
PARTNERZY:
1. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Projekt “Integracja i akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim” realizowany będzie w terminie 01.01.2012-31.10.2013 na terenie m. Łodzi oraz ulokowanego na terenie powiatu zgierskiego Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach.

Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy zamieszkali na terenie ośrodka (wraz z członkami rodzin) oraz uchodźcy mieszkający poza ośrodkiem na terenie Łodzi. Wsparciem objętych będzie łącznie 150 osób (w tym 50 dzieci), posiadających status uchodźcy oraz objętych ochroną międzynarodową.

Działania podejmowane w ramach projektu dedykowane tej grupie docelowej obejmować będą:
1.przygotowanie uchodźcy do funkcjonowania w społeczeństwie większościowym poprzez udział w:

  • kursach języka polskiego, prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów, pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi,
  • warsztatach aktywizacji zawodowej i doradztwie zawodowym,
  • kursach zawodowych, ukierunkowanych na zdobycie nowych, wymaganych na regionalnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych,
  • warsztatach podstawowej wiedzy obywatelskiej oraz wycieczkach kulturoznawczych upowszechniających wśród uchodźców polską kulturę, historię i obyczaje,
  • zajęciach sportowych w tym w ramach zorganizowanej w Ośrodku dla Uchodźców siłowni

2. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Uchodźcy, świadczącego pomoc psychologiczną i prawną wspartą obecnością tłumaczy (j. rosyjski, j. angielski) w siedzibie realizatora projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –Regionalne Centrum w Łodzi; ul. Rewolucji 1905 r. nr 9.

3. wsparcie dzieci uchodźców poprzez organizację zajęć wyrównawczych oraz zajęć teatralno – muzycznych i plastyczno –ruchowych, wspomagających proces adaptacji do środowiska szkolnego oraz zakup odzieży i pomocy szkolnych.

Projekt adresowany jest także do społeczeństwa przyjmującego, któremu oferuje:

1.akcję informacyjną, poświęconą problematyce uchodźczej (w tym audycje radiowe i telewizyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży wprowadzające w tematykę uchodźczą, imprezy integracyjne – Dni Uchodźcy – ułatwiające proces integracji uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym i proces akceptacji dla odmienności kulturowych,

2.szkolenia dla urzędników mających w pracy kontakt z uchodźcami (ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, placówki oświatowe, urzędy administracji samorządowej, Łódzki Urząd Wojewódzki).