Zrealizowane

1. Decentralizacja publicznych usług komunalnych i budowa partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (2005)
Zorganizowana została wizyta studyjna w terminie dla 10 burmistrzów z Albanii, którzy zapoznali się z polskimi rozwiązaniami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i nowoczesnymi narzędziami zarządzania w sektorze publicznym. Projekt realizowany był przez ośrodek w Krakowie i finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.

2. Wsparcie Centrum Szkoleniowego dla Samorządów Terytorialnych w Albanii (2003)
Projekt był realizowany przez Biuro FRDL we współpracy z ośrodkami w Olsztynie i Kielcach Zasadniczymi celami było wzmocnienie instytucjonalne Centrum Szkoleń dla Samorządów Terytorialnych w Albanii, usprawnienie potencjału szkoleniowego organizacji pozarządowych w dziedzinie szkoleń dla samorządów terytorialnych oraz samych jednostek samorządowych w dziedzinie szkoleń wewnętrznych dla personelu. Partnerami Fundacji były Związek Miast w Albanii i Foundation of Local Autonomy and Governance – FLAG.

3. Pomoc w szkoleniu działaczy władz lokalnych w Albanii na bazie polskich doświadczeń (2000)
Projekt był kontynuowany przez FRDL na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacją Sorosa. Strona polska przyjęła 7 grup (w sumie 159 osób) rekrutujących się spośród członków albańskiej lokalnej administracji publicznej, grupy aktywistów albańskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowiska opiniotwórczego – polityków, publicystów i intelektualistów.  Podstawowym celem programu było zapoznanie uczestników z polskimi doświadczeniami w budowie samorządu i administracji lokalnej. Programy wizyt każdej z grup zostały dostosowane do zainteresowań, charakteru i potrzeb jej uczestników. Przedstawiciele albańskiej administracji lokalnej zapoznawali się kwestiami związanymi z powstaniem i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Podobny program realizowali przedstawiciele ośrodków szkoleniowych. Był on jednak poszerzony o elementy metodologiczne oraz spotkania z polskimi organizacjami pozarządowymi i szkoleniowymi. Politycy i intelektualiści spotykali się indywidualnie z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce oraz z reprezentantami rządowej i samorządowej władzy lokalnej.

Szkolenia dla sześciu grup gości z Albanii prowadziły regionalne ośrodki FRDL. Trzy grupy przebywały w ośrodku w Krakowie oraz po jednej grupie w ośrodkach Katowicach, Olsztynie i Bydgoszczy. Licząca 15 osób grupa albańskich intelektualistów i polityków, ze względu na wysoka rangę uczestników, gościła w Warszawie, gdzie ich program obfitował w spotkania z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej.