Zrealizowane

1. Białorusko-Polska Akademia Wiejskich Liderów (2009):

Wizyty studyjne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim dla wiejskich liderów z Białorusi. Uczestnicy poznali polskie metody aktywizacji społeczności wiejskich, dowiedzieli się na czym polega odnowa wsi, dowiedzieli się, jak zaplanować wydarzenie we własnej wiosce, jak analizować własne siły i słabości, szanse i zagrożenia. Zrealizowano wydarzenia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym w pięciu białoruskich wioskach.

2. Młodzi Białorusini, demokracja i Parnerstwo Wschodnie (2009):

Projekt rozpoczęła narada on-line partnerów (Dz. 1), która pozwoliła na zaplanowanie wszystkich działań, szczegółowe opracowanie programu wizyty studyjnej Białorusinów w Polsce (Dz. 2) oraz zaplanowanie miejsc na Białorusi na przeprowadzenie spotkań informacyjnych (Dz. 4). Następnie Partner białoruski dokonał rekrutacji 7-os. zespołu młodych liderów. Grupa ta przyjechała do Szczecina i wspólnie z 7-osobową grupą polskich liderów zrekrutowanych przez polskiego partnera (SLIF) uczestniczyła w 5-dniowych warsztatach. Warsztaty polegały głównie na przygotowywaniu spotkań z polskimi świadkami i twórcami najnowszej historii. Były to wykłady z dyskusją o najnowszej historii Polski i demokratycznych przemianach, a potem warsztaty z komunikacji. Pierwsze spotkania odbyły się w Świnoujściu z miejscowymi działaczami org. charytatywnych, lokalnymi twórcami kultury. Była to także okazja zobaczenia wewn. granicę między państwami UE i porównania jej z granicą polsko-białoruską. W kolejnych dniach małe, mieszane narodowościowo zespoły rozmawiały z polskimi działaczami, których aktywność tworzyła polską demokrację. Warsztaty przygotowały grupę białoruskich liderów do prowadzenia polskich spotkań inf. na Grodzieńszczyźnie.
Kolejne działanie (Dz. 3) to uruchomienie strony internetowej projektu (www.partnerzy-pl-by.pl). Umieszczone na niej zostały materiały z warsztatów  w wersji polskiej i białoruskiej, utworzone na niej zostały fora umożliwiające polsko-białoruską dyskusję.
Polskie spotkania inf. na Białorusi (Dz. 4) – białoruska młodzież organizując spotkania informacyjne była wspomagana przez polskich liderów, czyli młodych ludzi będących już beneficjentami polskich przemian. Spotkania odbyły się w następującym porządku: Murowana, Skidzel, Małaja Bierestawica, Łuna, Mosty, Swisłocz.
Na zakończenie projektu odbyła się druga Narada on-line z partnerem białoruskim (Dz. 5) z wykorzystaniem komunikatora Skype. Podstawowym celem narady było podsumowanie i ewaluacja wyników projektu.

3. Wymiana doświadczeń polskich, białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych (2007):
Filia FRDL – MISTiA w Tarnowie przyjęła trzy wizyty studyjne organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego, w ramach programu Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej. Ich celem była wymiana doświadczeń oraz działalności przedstawicieli trzeciego sektora z Białorusi, Polski i Ukrainy. Goście z Ukrainy i Białorusi przebywali w Polsce przez tydzień, w trakcie którego odwiedzili kilkanaście organizacji pozarządowych w małych i średnich miejscowościach. Szczególny nacisk był położony na historię rozwoju organizacji, ich profesjonalizację oraz na proces wyboru obszarów tematycznych. Uczestnicy wizyt reprezentowali organizacje pozarządowe działające w zakresie: rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, ochrony środowiska oraz pomocy charytatywnej.

4. Turystyka regionalna – szansa rozwoju lokalnego na Białorusi (2006):
Projekt miał na celu wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz podniesienie kompetencji społecznych lokalnych liderów w małych miejscowościach Białorusi. Realizowany był poprzez zorganizowanie warsztatów w Grodnie, wizyty studyjnej w Szczecinie dla 23 osób z 6 białoruskich miejscowości, a następnie tworzenia tam zespołów lokalnych. Wydane zostały: broszura dla białoruskich nauczycieli – krajoznawców i organizatorów turystyki oraz przewodnik po Białorusi dla Polaków. Dzięki projektowi powstał zespół współpracujących ze sobą białoruskich aktywistów lokalnych oraz sieci środowisk lokalnych w trzech „obłastiach”. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Pomoc zagraniczna i międzynarodowa współpraca rozwojowa 2006”.

5. Budzenie społeczeństwa obywatelskiego przez działania krajoznawcze na Białorusi (2005):
Krajoznawstwo i agroturystyka stanowią szansę na tworzenie zintegrowanych społeczności lokalnych gotowych do podejmowania wyzwań społecznych i gospodarczych. W ramach projektu powstała strona internetowa www.na-bialorus.home.pl, odbyły się warsztaty w Szczecinie dla grupy białoruskich przyszłych organizatorów turystyki oraz wizyta studyjna Polaków na Białorusi. W kilku białoruskich szkołach powstały kółka turystyczno-krajoznawcze. Projekt zrealizowany był przez FRDL-Centrum w Szczecinie w partnerstwie z grodzieńską filią Fundacji Lwa Sapiehy. Finansowany w ramach programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

6. Nauczyciele i rodzice solidarni wobec rozwoju białoruskiej edukacji (2004-2005):
Celami projektu było przekazanie białoruskim nauczycielom i rodzicom wiedzy na temat polskich doświadczeń współpracy tych dwóch środowisk, nabycie przez białoruskich nauczycieli umiejętności budowania partnerskiej współpracy z rodzicami w szkole oraz przekazanie rodzicom wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wsparcia nauczycieli w budowaniu podstaw demokratycznych i obywatelskich zachowań w szkole oraz partnerskiej dyskusji na temat kierunków rozwoju oświaty na Białorusi. Projekt został zakończony konferencją w Grodnie oraz publikacją w języku białoruskim pt. „Współpraca nauczycieli i rodziców w nauczaniu i wychowaniu” (kolejna broszura z serii „Przez edukację do społeczeństwa obywatelskiego”). Projekt zrealizowany był przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie w partnerstwie z grodzieńską filią Fundacji Lwa Sapiehy, a finansowany w ramach programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

7. Szkolenia dla samorządowców w FRDL-Podlaskim Centrum (2003): w październiku i listopadzie 2003 roku prowadzone były zajęcia dla samorządowców z Białorusi uczestniczących w wizytach studyjnych w Polsce na zaproszenie Białoruskiego Forum Samorządowego RP w Hajnówce. Szkolenia dotyczyły głównie standardów pracy urzędnika w Polsce i zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych.

8. Nauczyciele i uczniowie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2003):
Celami projektu, realizowanego przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, była pomoc środowiskom białoruskim w kreowaniu działań i struktur tworzących społeczeństwo obywatelskie zdolne do rozwoju demokracji i gospodarki rynkowej, przekazanie nauczycielom i instruktorom białoruskim polskich doświadczeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w otwieraniu się na Europę poprzez edukację, a także przekazywanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami interaktywnymi przez białoruskich trenerów.  Program opierał się na interaktywnych warsztatach dla trenerów TOT, w których wzięła udział grupa 108 osób: młodzieży i nauczycieli białoruskich oraz grupa młodzieży z  Polski. Projekt zakończył się białorusko-polskim Sejmikiem „Młodzi Polacy i Białorusini w jednej Europie” oraz napisaniem polsko-białoruskiej „Karty Europejskich Wychowawców i Trenerów”, która została poddana pod dyskusję poprzez Internet. Realizowany był w okresie lipiec-grudzień 2003 r. we współpracy z Fundacją Lwa Sapiehy – filia w Grodnie i Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie, dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu „Pomoc techniczna państwom w drodze transformacji”.

9. Edukacja pozaszkolna w Polsce – wizyty studyjne nauczycieli z Białorusi (2002):
W FRDL-Świętokrzyskim Centrum w Kielcach przebywało z wizytą studyjną 15 nauczycieli z Białorusi poznając sposób realizacji i założenia Programu Dialog. Wizyta odbyła się w ramach Programu „Edukacja pozaszkolna w Polsce – wizyty studyjne nauczycieli z Białorusi” organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem wizyty było zaprezentowanie polskich doświadczeniami w zakresie aktywnych metod nauczania w nowoczesnym systemie edukacji. Nauczyciele spotkali się z młodzieżą z Młodzieżowej Akademii Lidera oraz z nauczycielami.

10. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2002):
Była to kontynuacja projektu Przez edukację – do społeczeństwa obywatelskiego (omówionego wyżej), finansowana z grantu Kancelarii Premiera RP. Przeszkoleni podczas tamtego projektu nauczyciele przeprowadzili w obecności polskich trenerów jednodniowe warsztaty dla ok. 20-osobowych grup młodzieży (październik/litopad 2002 r.). Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu demokratycznego, komunikacji społecznej i demokracji lokalnej. Wyłoniona grupa najlepszych uczestników wzięła udział w warsztatach w Szczecinie.

11. Przez edukację – do społeczeństwa obywatelskiego (2001-2002)
Projekt realizowany przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie skierowany był do białoruskich nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją na Grodzieńszczyźnie. Poprzez warsztaty i szkolenia w Polsce oraz na Białorusi, została przygotowana grupa 100 osób, z którą można było realizować w następnych latach kolejne projekty edukacyjne. Równolegle do działań szkoleniowych prowadzona była praca wydawnicza, w wyniku której powstały cztery broszury adresowane do białoruskich nauczycieli. Projekt był sfinansowany przez Komisje Europejską i prowadzony we współpracy z grodzieńską filią Fundacji Lwa Sapiehy.

12. Dziennikarze dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (1998-2000)
Celem projektu było przygotowanie zespołu 60 przeszkolonych młodych dziennikarzy białoruskich (z Mińska, Brześcia, Mohylewa i Grodna), wydanie 12 numerów gazet warsztatowych w języku białoruskim, książki Dawiednik biełaruskaga żurnalista oraz przeszkolenie w zakresie komunikacji społecznej ok. 100 Białorusinów. Dzięki nawiązaniu współpracy między dziennikarzami, program przyczynił się do powstania i publikacji szeregu opracowań i audycji o sprawach białoruskich w mediach polskich i o sprawach polskich w mediach białoruskich.

13. Kształtowanie struktur społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (1998-2000):
Projekt szkoleniowy, w wyniku którego powstał 30-osobowy, dobrze przygotowany zespół wykładowców i trenerów. W obwodach grodzieńszczyzny, witebszczyzny, Mińska i Brześcia wypromowana została koncepcja społeczeństwa obywatelskiego oraz warsztatowych form przekazywania wiedzy na ten temat demokracji. Powstała koncepcja Białoruskiej Szkoły Edukacji Społecznej w ramach Fundacji im. Lwa Sapiehy, która miała być realizowana w ramach kolejnych projektów. Powstał podręcznik Da demakratyi praz gramadzjanskuju supolnasć. Projekt prowadzony był przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie.