Zrealizowane

1. Przygotowywanie do tworzenia partycypacyjnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta Kutaisi na podstawie polskich doświadczeń wybranych samorządów i organizacji pozarządowych – wizyta studyjna w Polsce (2006):
Projekt był odpowiedzią na prośbę mera miasta Kutaisi. FRDL zorganizowała w październiku siedmiodniową wizytę studyjną w Polsce dla grupy 10 przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, członków specjalnej grupy roboczej, powołanej do wdrażania reformy samorządowej w regionie Imereti. Partnerem FRDL w Gruzji była organizacja: Imereti Region – Regional Government Administration. Program finansowany był przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.

2. Wprowadzenie metod aktywnego uczenia do szkoleń urzędników administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych, przygotowanie do zarządzania projektami (2005):
Projekt miał na celu  podniesienie poziomu efektywności szkoleń oferowanych przez SATMA dla urzędników administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W jego ramach odbyły się szkolenia (m.in. dotyczące oceny potrzeb, ewaluacji, aktywnych metod prowadzenia szkoleń, zarządzania projektami) oraz wizyta studyjna. Projekt realizowany przez Biuro Zarządu we współpracy z Gruzińskim Stowarzyszenie Praktyków Samorządowych (SATMA) z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (sierpień- wrzesień 2005).

3. Rola mediów w procesie decentralizacji i wprowadzania reform w Gruzji – rekomendacje na podstawie polskich doświadczeń (2005)
Projekt był kontynuacją poprzedniego działania i miał na celu przygotowanie dziennikarzy gruzińskich do promowania wprowadzanej w Gruzji reformy samorządowej. Była to wizyta studyjna grupy dziennikarzy i pracowników działu PR parlamentu i merostwa w Tbilisi w maju i czerwcu 2005 r. Finansowana była także z Programu RITA. Uczestnicy otrzymali wiedzę na temat decentralizacji w Polsce, poznali specyfikę polskiej transformacji w mediach w odniesieniu do uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, poznali konkretne przykłady roli mediów we wprowadzaniu polskich reform (trzy funkcje mediów: edukacyjną, platformy debaty publicznej oraz funkcję kontrolną) oraz poznali „praktyki dziennikarskie” we współpracy z władzami centralnymi i samorządami oraz dobre praktyki prowadzenia polityki informacyjnej przez gminy.

4. Założenia procesu decentralizacji i możliwości reform polityki regionalnej w Gruzji – na podstawie polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego (2004-2005): Projekt miał na celu przekazanie doświadczeń polskiej reformy decentralizacji ustrojowej i funkcjonowania samorządów terytorialnych gruzińskim parlamentarzystom z nowopowstałej Komisji Stanu ds. Reformy Systemu Efektywnego Zarządzania i Porządku Terytorialnego, przedstawicielom gruzińskich instytucji ds. samorządów oraz organizacji pozarządowych. W styczniu 2005 roku odbyła się w Polsce 8-dniowa wizyta studyjna, opracowano także raport dot. możliwości rozwoju projektów na rzecz Gruzji.
Projekt realizowany był przez FRDL w ramach Programu RITA – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji na przełomie 2004/2005 roku.

5. Wizyta trenerów samorządowych z Gruzji (2001):
W kwietniu 2001 r. FRDL zorganizowała wizytę studyjną dla ośmioosobowej grupy trenerów samorządowych z Gruzji. Wizyta była częścią szerokiego programu szkoleniowego – podprojektu programu decentralizacji realizowanego przez rząd Gruzji przy wsparciu Banku Światowego. W ramach programu szkoleniowego uczestnicy odbyli dwumiesięczne szkolenia w Gruzji oraz wizyty studyjne w Polsce i Francji. Wizyta w Polsce miała na celu zapoznanie Gruzinów ze strukturą samorządu terytorialnego i podziałem zadań pomiędzy jego szczeble, co – ze względu na bliskość doświadczeń obydwu krajów – było dla nich  szczególnie istotne.

6. Wizyta studyjna dla przedstawicieli władz lokalnych z Gruzji (2000):
FRDL – Centrum Szkoleniowe w Szczecinie zorganizowało na przełomie czerwca i lipca wizytę studyjną dla 16 przedstawicieli władz lokalnych z Gruzji. Wizyta ta stanowiła element programu realizowanego przez FRDL i Swedish Association of Local Authorieties. Grupa gruzińska poznała i porównywała strukturę i system samorządu w Szwecji i Polsce.