Zrealizowane

1. Przejrzysty Kazachstan – Wizyta studyjna i szkolenie dla przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych z Kazachstanu (2007)
Projekt mający na celu przekazanie przedstawicielom Kazachstanu polskich doświadczeń w zakresie wspierania samorządności, zwalczania korupcji i promowania przejrzystości życia publicznego.
Realizowany był poprzez sześciodniową wizytę studyjną na Mazowszu 10-osobowej grupy z Kazachstanu, złożonej z przedstawicieli władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Na program wizyty złożyły się trzydniowe szkolenie dla trenerów, którzy będą funkcjonować jako eksperci projektu Transparent Kazahstan, wizyt w wybranych mazowieckich gminach, uczestniczących Forum Przejrzystej Polski. Wizyta przeprowadzona została w ramach w ramach regionalnego Programu Wschód-Wschód. Działania po stronie polskiej były finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz FRDL.
Wizyta stanowiła fazę pilotażową większego projektu Transparent Kazahstan, realizowanego przez Fundację Sorosa od 2008 roku. Działania przygotowawcze do uruchomienia tego projektu były prowadzone od końca 2006 roku (obejmowały m.in. wizytę studyjną przedstawiciela FRDL w Kazachstanie).

2. Doradztwo (2000-2002)
Pierwszym ekspertem FRDL w Kazachstanie był prof. Jerzy Regulski w 2000 roku. W 2001 roku wizyty tam odbyli dyrektorzy regionalnych ośrodków FRDL w Bydgoszczy i Szczecinie. Głównym ich celem było przekazanie partnerom kazachskim wiedzy i polskich doświadczeń z zakresu wprowadzenia reformy samorządowej oraz stosowania demokratycznych metod zarządzania na różnych szczeblach struktur państwowych i samorządowych od parlamentu do rady gminy.

W styczniu 2002 r. odbyła się wizyta studyjna dyrektorów ośmiu kazachskich centrów szkoleniowych i przedstawicieli International City / County Management Association (IMCA) w siedzibie Fundacji w Warszawie oraz w obu wcześniej wymienionych ośrodkach FRDL. Podczas wizyty goście zapoznali się z działalnością, strukturą i sposobem funkcjonowania Fundacji, organizacją samorządu terytorialnego, rozwojem służby cywilnej w Polsce, a w szczególności z systemem szkoleń dla jej członków i rolą organizacji pozarządowych w tym procesie.