Zrealizowane

1. Młodzieżowi Ambasadorzy Europy – Mołdawia (2008):
Projekt zakładał zbudowanie sieci młodzieżowych liderów propagujących idee europejskie w swoich środowiskach. W trakcie realizacji projektu uczestnicy podwyższyli swoje kwalifikacje w zakresie współpracy europejskiej i wspólnej realizacji projektów. Idea takiego przedsięwzięcia została nazwana koncepcją ambasadorów.
Dwunastu „ambasadorów europejskich” rekrutowano z różnych regionów Mołdowy, dzięki temu pomimo skromnych środków projekt miał zasięg ogólnokrajowy. Pozwoliło to skutecznie połączyć przedstawicieli społeczności, które w niewielkim stopniu kontaktują się ze sobą – antypatie polityczne na szczeblach rządowych.
FRDL MISTiA współpracuje od kilku lat z Mołdawską organizacją pozarządową Interaction. W ramach niniejszego projektu wspólnie został opracowany wniosek pt. „Kierunek na integrację – wzmacnianie kompetencji pozyskiwania funduszy europejskich na obszarach wiejskich Mołdowy)”. Mocną stroną partnera mołdawskiego jest praca w trzech skonfliktowanych regionach Mołdawii w tym praca na terenie Okręgu Autonomicznego Gagauzja (170 tys.) i Naddniestrza (ok. 800 tys. mieszk). Doświadczenia przygotowania i realizacji wspólnych projektów angażujących instytucje i uczestników z trzech regionów są niewątpliwie znaczącym dorobkiem organizacji.
Proponowany projekt koncentrował się na stworzeniu sieci współpracujących ze sobą liderów młodzieżowych będących w stanie przygotować, prowadzić, rozliczać projekty współpracy europejskiej. Innowacyjna w skali Mołdowy propozycja projektu koncentrowała się na współpracy nie tylko wewnątrzmołdawskiej ale europejskiej.

2. Akademia Samorządowa nad brzegami Dniestru (2006):
Projekt miał na celu przygotowanie przedstawicieli mołdawskich jednostek administracji samorządowej do zmian, jakie stopniowo zachodzą m.in. w wyniku realizacji „Planu Działania Unii Europejskiej – Mołdowa” oraz przemian gospodarczych. Realizowany był w trzech etapach: cyklu szkoleń prowadzonych w Gagauzji (okręg autonomiczny w Mołdowie) poświęconych funkcjonowaniu struktur samorządowych w Polsce, wizyty studyjnej w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego oraz wydania publikacji zawierającej treści przekazywane w projekcie. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele kadry kierowniczej wszystkich regionów Mołdowy: Besarabii, Naddniestrza, Gagauzji.
Projekt był realizowany przez Ośrodki Regionalne FRDL w Krakowie i Olsztynie, a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.