Zrealizowane

1. Dołącz do nas (2006):
Projekt miał na celu promocję idei wolontariatu w Obwodzie Kaliningradzkim i zawiązanie trwałej współpracy polsko – niemiecko – rosyjskiej pomiędzy młodzieżą aktywnie działającą na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz organizacjami pozarządowymi. Realizowany był przez FRDL-Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie we współpracy organizacją YULA z Kaliningradu i Aktion West-Ost z Niemiec w ramach Programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Niemcy – Obwód Kaliningradzki – Polska Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Roberta Boscha.

2. Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju wspólnot mieszkaniowych i ruchu praw lokatorskich w Rosji – na podstawie polskich doświadczeń (2006):
Projekt miał na celu wsparcie rozwoju ruchu praw lokatorskich w Rosji z wykorzystaniem polskich doświadczeń z zakresu gospodarki mieszkaniowo-komunalnej i przekształceń sektora mieszkaniowego. W ramach projektu przeprowadzono wizytę studyjną w Polsce dla ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z 5 miast Rosji. Zorganizowano w Moskwie seminarium dla przedstawicieli regionalnych organizacji poświęcone identyfikacji istotnych problemów dotyczących sytuacji lokatorów i określeniu ich statusu w polityce mieszkaniowej i w praktyce w Rosji i zagranicą, a także cykl warsztatów w miastach uczestniczących w projekcie. Wydano także publikację w jęz. rosyjskim: “Pod jednym dachem – właściciele i lokatorzy, zarządcy i dostawcy. Podręcznik dla organizacji pozarządowych działających w sferze mieszkalnictwa i obrony praw lokatorów”. Projekt realizowany był w 2006 roku w partnerstwie z Fundacją Nowa Eurazja (FNE) z Moskwy, a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

3. Demokracja w szkole wiejskiej (2004):
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z polskiego regionu warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego w dziedzinie realizacji projektów i inicjatyw pro-demokratycznych, wdrażanych w małych wiejskich szkołach. W projekcie uczestniczyły dwie grupy 24-osobowe. Finansowany był przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu: Wschód-Wschód.

4. Skarbnik – rola i obowiązki w demokratycznej strukturze samorządu (2004-2005):
Projekt miał na celu podzielenie się z rosyjskimi partnerami (9 skarbników) przez skarbników z regionu warmińsko-mazurskiego, którzy tworzą Forum Skarbników funkcjonujące przy Regionalnym Ośrodku FRDL.

5. Fundacje Rozwoju Lokalnego (2003-2004):
Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie realizowany w ramach Programu RITA, we współpracy z organizacją rosyjską „Molodioz za Swabodu Slowa” na rzecz 3 gmin z Obwodu Kaliningradzkiego: Slawsk, Nesterow, Krasnoznamiensk. Jego celem była pomoc konsultingowo-szkoleniowa przy powstaniu Fundacji Rozwoju Lokalnego. Uczestnikami byli liderzy i przedstawiciele gmin (27 osób). Wzięli oni udział w wyjeździe studialnym do Polski i w cyklu szkoleń nt. zasad powoływania i funkcjonowania fundacji. Grupy robocze w każdym mieście opracowały programy rozwoju fundacji oraz dokumenty niezbędne do jej rejestracji.

6. Trójstronna współpraca w gminie – szkolenie trenerów (2003-2004):
Projekt miał na celu przygotowanie 8 trenerów specjalistów w dziedzinie trójstronnej współpracy (biznes, NGO, władze lokalne) w gminie, opracowanie podręcznika trenerskiego oraz materiałów dla uczestników szkoleń. Projekt w ramach Programu RITA, finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

7. Trójstronna współpraca w gminie (2002):
Projekt realizowany w trzech miastach Obwodu Kaliningradzkiego, finansowany w ramach programu RITA. Celem było przekazanie polskich doświadczeń w zawiązywaniu partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz rozwoju gminy i społeczności lokalnej. Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

8. ATLAS (2002) organizacji pozarządowych Obwodu Kaliningradzkiego – wydany wspólnie przez FRDL-Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie i Nidzicką Fundacją NIDA, Youth for Freedom of Speech i Fundacja Edukacja dla Demokracji, zawierający w sobie opisy działalności i adresy na ponad 50 aktywnych organizacji pozarządowych Obwodu Kalingradzkiego.

9. Direct (2002):
Projekt mający na celu promocję kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Odbyły się 4 spotkania  (2 po polskiej i 2 po rosyjskiej stronie granicy), w czasie których przedstawiciele NGO mogli wymienić się wiadomościami na temat specyfiki funkcjonowania organizacji III sektora w danym kraju. Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie. Finansowany był przez program MATRA Ambasady Królestwa Holandii.

10. Projekt informacyjno – konsultacyjny INFRUST (2001-2002):
FRDL-Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie oraz kaliningradzkie Centrum Youth for Freedom of Speech podjęły wspólną inicjatywę na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi Polski i Rosji poprzez niesienie pomocy organizacjom w znalezieniu pewnego i sprawdzonego partnera po drugiej stronie granicy dla rozwijania dobrosąsiedzkiej współpracy.

11. Wizyta studyjna (2001):
FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku w ramach współdziałania z organizacjami obywatelskimi Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowało w maju 2001 dla ich 12 przedstawicieli przygotowano wizytę studyjną. Jej uczestnicy , w czasie, której mogli poznać doświadczenia Programu DIALOG oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi naszego regionu. Program pobytu obejmował spotkania z 11 podlaskimi organizacjami pozarządowymi. Wizyta zaowocowała powstaniem pierwszego w Kaliningradzie Centrum Wolontariatu.

12. Nasze Miasto i demokratyczna gmina w XXI wieku (2000-2002):
Projekt realizowany był przez FRDL-Świętokrzyskie Centrum we współpracy z Rosyjskim Centrum Edukacji Obywatelskiej (RCEO) z St. Petersburga. Przedstawiciele trzech miast syberyjskich: Abakanu, Norylska i Kamienia Uralskiego brali udział w organizowanych w Polsce i w Rosji seminariach i korzystali z indywidualnych konsultacji.