Serbia i Czarnogóra

Zrealizowane

1. Świętokrzyskie dla Serbii – najlepsze praktyki samorządowe (2006)
Projekt miał na celu przekazanie polskich doświadczeń w zakresie rozwoju samorządności lokalnej, zarządzania i planowania procesami rozwoju gospodarczego na najniższym szczeblu administracji publicznej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt składał się z wizyty studyjnej w Belgradzie przedstawicieli polskich samorządów (zwycięzców w Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego za 2005 rok), którzy poznawali metody funkcjonowania jednostek samorządowych w Serbii. Opracowali oni i wydali w formie publikacji raport merytoryczny z pobytu. Na tej podstawie przygotowane zostały programy i materiały szkoleniowe, a następnie przeprowadzone szkolenia w Serbii dla kadry zarządzającej samorządem, a następnie poszerzone o wizytę studyjną w Polsce. Projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kontynuacja 2007 r.
Kontynuacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Miała na celu przekazanie najlepszych polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania jednostek na najniższym szczeblu administracji publicznej, opartych na przejrzystości, fachowości i jawności ich funkcjonowania. Projekt zrealizowany był poprzez organizację ośmiodniowej wizyty studyjnej w Kielcach dla ośmiu przedstawicieli serbskich jednostek samorządu terytorialnego, gdzie mogli poznać działanie polskich urzędów samorządowych, które wdrożyły zasady i zadania związane z przejrzystością (doświadczenia programu „Przejrzysta Polska”).

2. Focus Vojvodina Project (2005-2007)
Projekt miał na celu wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału jego przedstawicieli w polityce prowadzonej przez gminy Vojevodiny oraz poprawę współpracy multi-etnicznej na poziomie lokalnym. Realizowany był w okresie 2005 – 2007 przez Biuro FRDL jako partnera dla VNG International, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii w ramach programu MATRA.

3. Wprowadzenie wieloletnich planów inwestycyjnych, przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gmin w Serbii i Czarnogórze (2005)
Projekt miał na celu podniesienie poziomu zarządzania w gminach serbskich oraz wsparcie Stalnej Konferencji Gradowa i Opsztina (Standing Conference of Town and Municipalities, SCTM) jako organizacji świadczącej usługi doradcze i szkoleniowe dla samorządów w Serbii i Czarnogórze oraz wprowadzenie w wyniku współpracy FRDL i SCTM nowych usług szkoleniowych i doradczych. Projekt realizowany był przez Biuro FRDL ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

4. Doradztwo przy opracowywaniu strategii rozwoju miasta Belgrad (2005-2006)
Projekt realizowany był przez konsultantów Biura FRDL na zlecenie Development Alternatives Inc. z funduszy USAID. Była to kontynuacja projektu Partnerstwa dla Reformy Samorządowej w Serbii (Serbia Local Government Reform), w którego realizacji FRDL uczestniczyła w latach 2001-2005. Konsultanci FRDL pracowali przy realizacji projektu w działach: polityki reform, przygotowania metodologii i koordynacji działań szkoleniowych, partycypacji społecznej, rozwoju instytucjonalnego Standing Conference of Towns and Municipalities oraz planów rozwoju kadry lokalnej zatrudnionej przy realizacji projektu. W ramach końcowych zadań konsultanci FRDL przygotowali, we współpracy z pracownikami urzędu miasta, strategię dla Belgradu.

5. Partnerstwo dla Reformy Samorządowej w Serbii (2004)
W 2002 roku Fundacja, jako podwykonawca amerykańskiej firmy Development Alternatives Inc. (DAI) wraz z grupą międzynarodowych organizacji realizowała projekt wspierania przemian demokratycznych w samorządach serbskich. W ramach Serbia Local Government Project Fundacja delegowała jednego ze swoich ekspertów do pracy w biurze projektu w Belgradzie. Odpowiada on w programie za organizację szkoleń i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

Projekt miał na celu wspieranie procesów decentralizacji i wzmocnienie samorządu terytorialnego w Serbii. Kontrakt jest realizowany przez Development Alternatives, Inc. (DAI) na zlecenie Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Czas trwania projektu 2001-2005 rok. Poza FRDL w konsorcjum uczestniczą: PADCO, VNG International, Berman Group, IGE- Consulting, Rutgers University, Mandes England & Associates, LGI/OSI, European Mouvement in Serbia, PALGO  Center, Vitosha Research Institute, Strategic Marketing & Media Research. Pomoc oferowana w ramach projektu objęła dotychczas 70 gmin w następujących dziedzinach: partycypacji społecznej, zarządzania finansowego, polityki reform, zarządzania usługami komunalnymi, przygotowywaniem zamówień publicznych, rozwoju instytucjonalnego krajowej organizacji samorządowej: “Standing Conference of Towns and Municipalities (SCTM).

6. Od ilości do jakości – c.d. polskich doświadczeń z realizacji reformy oświatowej (2004)
Projekt realizowany w okresie przez Świętokrzyskie Centrum we współpracy z Centrum Poloniusz – Pegaz z Serbii, dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu realizowanego było przygotowanie do samodzielnej pracy 4 par trenerskich (8 osób wyłonionych z grupy 42) w Serbii i Czarnogórze (metodyczne oraz merytoryczne przygotowanie do wdrażania nowatorskich metod nauczania, zarządzania placówką oświatową oraz do budowy partnerstwa lokalnego – w szkołach serbskich i czarnogórskich w oparciu o polskie doświadczenia poprzez uczestniczenie w warsztatach na miejscu).
kontynuacja (2006):

Projekt realizowany przez ośrodek w Kielcach, sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, był kontynuacją działań rozpoczętych w 2003 roku. Celem tej edycji była weryfikacja merytoryczna i metodyczna dotychczas przeprowadzonych szkoleń, uzupełnienie kwalifikacji 8 serbskich i czarnogórskich trenerów oraz wyszkolenie 8 specjalistów ds. wdrażania nowatorskich metod nauczania, zarządzania placówką oświatową oraz budowania partnerstwa lokalnego w oparciu o polskie doświadczenia. Opublikowano podręcznik dla serbskich i czarnogórskich nauczycieli.

7. Polski program wspierania demokracji lokalnej w Serbii (2001)
Jesienią 2001 roku trenerzy FRDL przeprowadzili serię szkoleń w Serbii dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i trenerów. Był to kolejny program realizowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Paktu Stabilności dla Europy Środkowo – Wschodniej. Polegał on na przeprowadzeniu przez polskich specjalistów na miejscu w Serbii szkoleń i warsztatów z zarządzania organizacjami pozarządowymi, partycypacji społecznej, podstaw społeczeństwa obywatelskiego, metodologii szkoleń, polityki informacyjnej samorządu terytorialnego oraz zarządzania w administracji samorządowej. W szkoleniach uczestniczyło 97 osób. Projekt był realizowany przy współpracy Public Administration and Local Government Centre (PALGO) z Belgradu

8. Polski program wspierania demokracji lokalnej w Federacyjnej Republice Jugosławii (Republice Serbii i Republice Czarnogóry) (2000)

Projekt realizowany był równolegle i w ten sam sposób co program na rzecz Macedonii. Wzięło w nim udział 48 uczestników, którzy przebywali w ośrodkach w Białymstoku  (przedstawiciele organizacji pozarządowych), Krakowie (aktywiści lokalni) oraz w Warszawie (burmistrzowie i politycy).
Efektem końcowym obu projektów było wydanie 6 podręczników w jęz. macedońskim i w jęz. serbskim:
• „Etyka w działalności pracowników”
• „Komunikacja społeczna w państwie demokratycznym”
• „Społeczności lokalne zmieniają swoją rzeczywistość”
• „Finanse samorządowe”
• „Planowanie i zarządzanie strategiczne”
• „Organizacja administracji samorządowej”.
Po zakończeniu projektu przedstawiciele FRDL uczestniczyli w Forum Miast i Regionów Europy zorganizowanym w listopadzie w Skopje przez Congress of Local and Regional Authorities of Europe (agenda Rady Europy). W trakcie konferencji prezentowano materiały promocyjne polskich programów pomocowych dla krajów bałkańskich przygotowane przez FRDL i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.