Ukraina

Zrealizowane

1. Odpowiedzialna inwestycja – inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST (2012)
Projekt realizowany był przez FRDL Centrum Mazowsze ze środków MSZ (“Polska Pomoc 2012”). Celem projektu było budowanie potencjału administracji samorządowej Ukrainy poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST. Rozwinięcie potencjału kadry samorządowej miało pozytywnie wpłynąć na budowanie potencjału całej administracji. W rezultacie, wykorzystanie przez uczestników nabytej podczas projektu wiedzy i umiejętności przełożyło się na skuteczne i efektywne zarządzanie gospodarką komunalną a projekt przyczynił się do otwarcia administracji samorządowej na wdrażanie zmian w zakresie zarządzania.

Projekt składał się z dwóch etapów, w ramach których odbyły się:

  • dwa wspólne spotkania zespołów zadaniowych (Lwów, marzec 2012 r., wrzesień 2012 r.) i powołanie czterech zespołów zadaniowych (Lwów, marzec 2012 r.)
  • 48 dni doradztwa indywidualnego i grupowego (kwiecień – grudzień 2012 r.)
  • wizyta studyjna (lipiec/ sierpień 2012 r.)

I etap (kwiecień-lipiec 2012r.) Zarządzanie zmianą w organizacji. Zarządzanie projektowe i zespołem zadaniowym.
Przedmiot działania:
• Analiza szans zw. z wprowadzeniem zmiany.
• Analiza potencjału związanego z zarządzaniem projektem `
• Utworzenie zespołów zadaniowych zgodnie z metodologią zarządzania projektem.

II etap (sierpień – grudzień 2012r.) Analiza projektu inwestycyjnego z zespołem zadaniowym.
Przedmiot działania:
• Analiza organizacyjno-prawna, środowiskowa i instytucjonalna
• Analiza techniczno-technologiczna (wariantowa) z analizą opcji
• Analiza finansowo-ekonomiczna
• Analiza ryzyka

2. Przejrzysta Ukraina dla Partnerstwa Wschodniego. Wsparcie medialne i społeczne (2011)
Działania mają wypromować projekt wśród uczestników i partnerów na Ukrainie oraz zrekrutować 3 zespoły uczestników projektu spośród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. Powstanie strona jako narzędzie komunikacyjne projektu. Zamieszczane na niej będą informacje o projekcie, materiały, dyskusje uczestników. Warsztaty wprowadzające na Ukrainie – wprowadzenie uczestników w problematykę projektu, zintegrowanie grup dziennikarzy i działaczy społecznych z ekspertami z poprzednich projektów. Każdy 16-osobowy zespół będzie uczestniczył w warsztatach w innym miejscu.  Każdy warsztat będzie trwał 3 dni.
Wizyty studyjne – prezentują Ukraińcom Przejrzystą Polskę, budują partnerstwa polsko-ukraińskie, przygotowują plany współpracy dziennikarzy i działaczy. Będą się odbywały w gminach, powiatach, redakcjach i organizacjach pozarządowych w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim. Wizyty pokazują przydatność wdrażania zasad i zadań Przejrzystej Polski.
Projekt zwieńczyła i podsumowała oraz wypromuje konferencja we Lwowie.

3. Polsko-ukraińska akademia rozwoju usług komunalnych i ochrony środowiska (2011)
1. Seminarium dot. ekonomicznych aspektów rozwoju sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz współpracy samorządu i przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych (Ukraina)
2. Opracowanie, wydanie i kolportaż skryptu dot. zarządzania gospodarką komunalną w zakresie wod-kan.
3. Wizyta studyjna nt. stanu infrastruktury ochrony środowiska na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony wód. Stworzenie warunków do nawiązania współpracy samorządów Polski i Ukrainy. (Ukraina)
4. Warsztaty dla samorządów ukraińskich „Akademia gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – zjazd I”
(Polska)
5. Warsztaty dla samorządów ukraińskich „Akademia gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – zjazd II”
(Ukraina)
6. Wizyta studyjna nt. pokazania polskich doświadczeń i rozwiązań stosowanych w polskich samorządach
w zakresie rozwoju infrastruktury wod-kan (Polska)

4. Mechanizmy społecznej kontroli administracji publicznej – współpraca z Ukrainą (2010)
18 uczestników projektu przyjechało odbyć 7-dniową wizytę studyjną. Obejmowała ona szkolenia, warsztaty oraz wizytacje, dzięki którym opracowany został model funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim i obwodzie winnickim. Odbyło się łącznie 40h zajęć. Opracowane zostały materiały szkoleniowe, przetłumaczone następnie na język ukraiński i powielone dla każdego uczestnika.

5. Przejrzysta Ukraina – analiza rezultatów 2006-2009 (2010)
Podstawowym celem projektu było zbadanie skuteczności pomysłu wdrażania na Ukrainie sześciu zasad dobrego rządzenia, jako metody reformy administracji prowadzącej do skutecznej i etycznej samorządności. Projekt kontynuował działania innych projektów realizowanych na Ukrainie w ramach Programu „Przejrzysta Ukraina” w latach 2006-2009.

6. Poznajemy, by współpracować. W ukraińskich szkołach o współczesnej Polsce (2010)
Cztery Szkolne Zespoły Sterujące z Ukrainy reprezentujące miasta: Zwenigorodka, Smiła, Kaniów i Humań (po 2 nauczycieli i urzędnik oświatowy w każdym) wzięło udział w warsztatach w Szczecinie i wizycie studyjnej w woj. zachodniopom. (Dz.1). Spotkali  się z byłymi działaczami opozycji demokratycznej i działaczami samorządowymi oraz z nauczycielami ze szkół polskich, którzy wspierali później realizację konkursów na Ukrainie. Została utworzona strona internetowa, będąca platformą współpracy partnerów. Po powrocie do kraju ukraińskie Zespoły przeprowadziły zajęcia dla uczniów swoich szkół. Były one przygotowaniem do szkolnych konkursów wiedzy o Polsce w każdej z tych 4 szkół. Konkurs polegał na tym, że w każdej szkole rywalizowały 3-4  zespoły realizujące przedsięwzięcia informacyjne o Polsce. Laureaci konkursów szkolnych z każdego z miast wzięli udział w konkursie finałowym w Smile. Poza rywalizującymi zespołami z czterech miast w finale uczestniczyli także, jako obserwatorzy, uczniowie z rywalizujących szkół, oraz przedstawiciele IDPO i FRDL. W finale sprawdzano, różnego rodzaju testami, wiedzę członków finałowych zespołów w różnych dziedzinach o Polsce ostatnich trzydziestu lat. Na zakończenie dwa najlepsze zespoły tj. z Humania i Kaniowa odbyły debatę oksfordzką. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół z Humania. Wręczone zostały drobne nagrody.

7. Energoefektywność – lokalne partnerskie inicjatywy (2009)
Projekt miał na celu podwyższenie specjalistycznej wiedzy i zdobycia umiejętności przez ukraińskich specjalistów/ekspertów w zakresie przygotowania projektów i zarządzania oszczędzania energią (organy samorządu lokalnego, placówki medyczne i instytucje szkolnictwa, organizacje pozarządowe).
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie (FRDL RO Lublin),  Unabhangiges Liberals Wirtschaftsforum e.V (Berlin, Niemcy) oraz UM Kraśnik (Polska) od lat realizuje projekty dostosowane do potrzeb Ukrainy, przekazując polskie doświadczenie, dotyczących wsparcia w dążeniu do integracji z Unią Europejską oraz w skutecznym i efektywnym korzystaniu z dostępnych programów pomocowych UE dla Ukrainy.
Beneficjenci wyłonieni w drodze konkursu uczestniczyli w szkoleniach/doradztwach na Ukrainie i wizycie studyjnej w Polsce, prowadzone konsultacje/szkolenia przez polskich i niemieckiego ekspertów zdobyli doświadczenia dot. możliwości pozyskiwania środków na programy oszczędzania energii oraz praktyczną wiedzę na przykładzie funkcjonowania jednostek komunalnych i samorządowych w Kraśniku.
W trakcie realizacji projektu przy wsparciu polskich i niemieckich ekspertów opracowano 2 strategii oszczędzania energii dla małych miast Ukrainy.

8. Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Przejrzystej Ukrainy (2009)
Dz. 1. Narada partnerów w Szczecinie – wzięło udział 14 osób: 8 z Polski (działacze FRDL zaangażowani w Progr. Przejrzysta Polska, samorządowcy zachodniopom., autorzy wcześniejszych publikacji), 4 z Ukrainy (eksperci z IDPO), 2 z Niemiec (eksperci działający w obszarze samorządności i wspomagania rozwoju społ. obyw.) Dzięki naradzie dokonała się integracja zespołu partnerów, poznano w szczegółach i oceniono przebieg dotychczasowych działań w ramach Progr. Przejrzysta Ukraina, zaplanowane zostało w szczegółach seminarium na Ukrainie, podzielono się rolami w opr. materiałów prom. i inform., uzgodniono zasady współpracy on-line na stronie www.
Dz. 2. Współpraca on-line – materiały prom. i inform. – rozbudowana została strona www.prozora.org założona w ramach wcześni. projektu. Strona stała się obok korespondencji elektron. i kontaktów za pośredn. komunikatora Skype – gł. miejscem roboczego ustalania programu seminarium w Czerkasach, dyskusji nad opracow. materiałami merytorycznymi i promoc., uzgadniania zasad rekrutacji uczestników seminarium i partnerów na przyszłość. Również dzięki współpracy na stronie i Skype przygotowana została ostateczna wersja angielskojęz. ulotki „Transparent Ukraine”. Umieszczono ją na stronie „prozora.org” oraz opublikowano w nakładzie 170 egz. Ulotka jest wykorzystywana w rozmowach z europejskimi partnerami i sponsorami Programu Przejrzysta Ukraina.
Dz. 3 Seminarium w Czerkasach – wzięło w nim udział 27 uczestników – 4 z Polski (2 samorządowców, dziennikarka i ekspert FRDL), 2 z Niemiec (eksperci Europäischer Austausch gGmbH) i 1 czł. zarządu ENTO ze Strasbourga. Uczestnicy z Ukrainy to eksperci z IDPO, merowie i ich zastępcy. Ustalono zasady dalszego partnerstwa na rzecz etycznej administracji, w szczególności dopracowana została rola partnera niem., który w dalszym ciągu Progr. Przejrzysta Ukraina będzie się koncentrował na pomocy w pozyskiwaniu partnerów zachodnich oraz prowadzić będzie monitoring i ewaluację kolejnych wspólnych działań.

9. Szkoła przyciągania inwestycji wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej (2008)
Projekt miał na celu propagowanie stosowania skutecznej polityki inwestycyjnej wśród kadry zarządzającej jednostek administracji publicznej szczebla rejonowego woj. ługańskiego, poprzez przekazywanie polskich doświadczeń z przyciągania inwestycji i kreowania oferty inwestycyjnej. Pokazanie wymiernych korzyści z profesjonalnego zarządzania polityką inwestycyjną, skutecznego pozyskiwania inwestorów i promocji oferty, zapewni rozwój gospodarczy jednostek administracji publicznej woj. ługańskiego. Działania projektu to: praktyczne szkolenia na Ukrainie z zakresu przyciągania inwestorów, kreowania oferty inwestycyjnej oraz instrumentów inwestycyjnych w administracji publicznej (dla 80 osób), wizytę studyjną w polskich samorządach w Małopolsce (dla 22 osób), opracowanie i wydanie publikacji w języku ukraińskim, będącej praktycznym poradnikiem w zakresie profesjonalnego zarządzania inwestycyjnego – dla przedstawicieli jednostek administracji publicznej, którzy nie wezmą bezpośredniego udziału w projekcie oraz konferencję podsumowującą realizację projektu. Projekt ten realizowany był w partnerstwie z Opolskim Centrum FRDL.

10. Projekt Z Ukrainy do Zjednoczonej Europy – profesjonalizacja kadr samorządowych (2007) miał na celu wsparcie ukraińskich jednostek administracyjnych w sprawnym funkcjonowaniu w warunkach społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Odbyły się cztery wizyty studyjne w Polsce (trzy) i w Ukrainie (jedna) oraz dwie konferencje. Projekt współfinansowany przez MSZ RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej. Partnerem było Podolskie Centrum Praw Człowieka z Winnicy.

11. Wzmacnianie ukraińskiej administracji lokalnego i centralnego szczebla pod kątem przygotowania Ukrainy do funkcjonowania w strukturach UE realizowany w latach 2005 – 2007 przez Biuro FRDL. Miał na celu podniesienie kwalifikacji urzędników ukraińskich władz centralnych i lokalnych we wdrażaniu polityki ukierunkowanej na integrację Ukrainy z UE. Dzięki projektowi do programu edukacyjnego Akademii Administracji Publicznej (w tym centrów regionalnych) włączono 5 nowych tematów szkoleniowych, m.in. regionalną politykę UE, funkcje władz lokalnych po reformie decentralizacyjnej, rozwój lokalny, tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji. Liderem projektu, finansowanego przez Global Opportunities Fund, jest PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej.

12-15. Dla Ukrainy w roku 2006 zostały zrealizowane 4 projekty stanowiące przeniesienie do tego kraju doświadczenia programu „Przejrzysta Polska”, która została szerzej omówiona w rozdziale „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. Działania te włączyły się w nurt ukraińskiej reformy samorządowej i starań władz o przekształcanie administracji w kierunku etyczności i przejrzystości.
Trzy z tych projektów zrealizował Ośrodek Regionalny w Lublinie. Były to Przejrzysty Samorząd na Ukrainie – etap II i Przejrzysty Samorząd na Ukrainie – etap II  (kontynuacja), finansowane przez Fundację Współpracy Polsko–Ukraińskiej (PAUCI), a także projekt: Przejrzysty samorząd na Ukrainie – edukacja samorządów ukraińskich z zakresu nowoczesnego zarządzania administracją publiczną finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie realizowało natomiast projekt: Przejrzyście, etycznie i skutecznie – rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie. Podniósł samorządowe kompetencje merów z 12 małych i średnich miast centralnej Ukrainy. Powstał zaczątek zintegrowanego zespołu ekspertów ds. wdrażania i kontynuacji programu w urzędach całej Ukrainy. Uczestnicy projektu, 22 osoby – merowie z 12 miast centralnej Ukrainy oraz 8 ekspertów – wzięli udział w warsztatach i wizycie studyjnej w Polsce. Ponad  200 urzędników otrzymało wiedzę o możliwościach tworzenia infrastruktury etycznej w urzędach (seria szkoleń w 10 urzędach lokalnych). Przygotowana została publikacja o etycznych aspektach samorządności adresowana do środowisk pracujących na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie. Projekt, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacji dla Demokracji, w ramach programu Region in Transition (RITA), jest kontynuowany poprzez projekt Przejrzysta Ukraina – liderzy dla ukraińskiego samorządu.

16-17. Z Ukrainy do Zjednoczonej Europy – podnoszenie jakości pracy szkół (2006)
Projekt miał na celu przekazanie Ukrainie najlepszych polskich doświadczeń z realizacji reformy szkolnictwa. Realizowany był przez FRDL-Świętokrzyskie Centrum w Kielcach finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerem było Podolskie Centrum Praw Człowieka z Winnicy. Projekt był kontynuowany w 2007 roku poprzez organizację wizyty studyjnej i finansowany był przez Fundację im. S. Batorego.

18. Przejrzyście, etycznie i skutecznie – rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie (2006)
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie realizowało ten projekt. Podniósł samorządowe kompetencje merów z 12 małych i średnich miast centralnej Ukrainy. Powstał zaczątek zintegrowanego zespołu ekspertów ds. wdrażania i kontynuacji programu w urzędach całej Ukrainy. Uczestnicy projektu, 22 osoby – merowie z 12 miast centralnej Ukrainy oraz 8 ekspertów – wzięli udział w warsztatach i wizycie studyjnej w Polsce. Ponad 200 urzędników otrzymało wiedzę o możliwościach tworzenia infrastruktury etycznej w urzędach (seria szkoleń w 10 urzędach lokalnych). Przygotowana została publikacja o etycznych aspektach samorządności adresowana do środowisk pracujących na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie. Projekt, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacji dla Demokracji, w ramach programu Region in Transition (RITA), jest kontynuowany poprzez projekt Przejrzysta Ukraina – liderzy dla ukraińskiego samorządu.

19. Wzmacnianie ukraińskiej administracji lokalnego i centralnego szczebla pod kątem przygotowania Ukrainy do funkcjonowania w strukturach UE (2005 – 2007)
Projekt realizowany przez Biuro Zarządu jako partnera Fundacji Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji urzędników ukraińskich władz centralnych i lokalnych pod kątem wdrażania polityki ukierunkowanej na integrację Ukrainy z UE. Dzięki projektowi do programu edukacyjnego Akademii Administracji Publicznej (w tym centrów regionalnych) włączono 5 nowych tematów szkoleniowych, m.in. regionalną politykę UE, funkcje władz lokalnych po reformie decentralizacyjnej, rozwój lokalny, tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji.

20. Nawiązanie współpracy pomiędzy kołami biznesu Polski i Ukrainy (2005)
Projekt realizowany przez FRDL – Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu razem z Instytutem Transformacji i Społeczeństwa z Kijowa. Jego celem było nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i ukraińskimi, a także miastami zaangażowanymi w projekt. Składał się z dwóch etapów: trzech wizyt przedstawicieli polskiego biznesu oraz samorządu na Ukrainie oraz tygodniowej wizyty przedstawicieli samorządu oraz biznesu ukraińskiego.

21. Przejrzysty Samorząd na Ukrainie (2005)
Projekt realizowany przez ośrodek w Lublinie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu było: wspieranie budowy samorządu terytorialnego na Ukrainie jako podstawowej formy demokracji, edukacja przedstawicieli władz lokalnych Polski i Ukrainy w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, promocja „dobrych praktyk” zarządzania administracją wśród ukraińskich samorządowców, upowszechnienie na Ukrainie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Laboratorium „Przejrzysta Gmina”, rozpropagowanie wśród przedstawicieli ukraińskich samorządów „6 zasad dobrego rządzenia” oraz pomoc w nawiązaniu partnerskiej współpracy między kilkoma miastami w Polsce i na Ukrainie.

22. Szkoła Menedżerów Samorządowych (2005)
Głównym celem było wsparcie kadry zarządzającej ukraińskich rejonowych jednostek administracji państwowej (z terenu województw donieckiego i ługańskiego w Ukrainie Wschodniej)) w sprawnym funkcjonowaniu w warunkach społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Projekt zawierał: szkolenia dotyczące zarządzania w administracji publicznej, wizytę studyjną w Polsce oraz opracowanie publikacji pt. Polskie doświadczenia w reformowaniu systemu samorządowego w świetle planowanej reformy administracyjnej na Ukrainie, prezentującej projekty reformy samorządowej na Ukrainie oraz modele samorządowe w Europie wraz z komentarzami polskich ekspertów, w tym m.in. autorów reformy samorządowej. Projekt był realizowany przez ośrodki FRDL w Krakowie i Kielcach, dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

23. Organizacja pomocy społecznej na poziomie lokalnym oraz tworzenie porozumień międzysektorowych – doświadczenia polskie (2003-2004)
Cele zawarte w tytule projektu zrealizowane zostały poprzez staż i organizację warsztatów w Polsce dla 10 osobowej grupy z Ukrainy. Partnerem była organizacja ukraińska – „NGO – Business Initiative” z Iwano-Frankiwska. Projekt zrealizowany przez FRDL-Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej był finansowany ramach Programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

24. TOP — Triangle of Partnership (2003-2005)
Projekt realizowany był przez dwa ośrodki FRDL: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej i organizacjami z Ukrainy: regionalnymi ośrodkami Instytutu Demokracji im. Filipa Orlika w Chersonie, Czerkasach, Doniecku i Lwowie oraz „NGO – Business Initiative” z Iwano-Frankiwska. Miał na celu przygotowanie ukraińskich wspólnot samorządowych do skutecznego i nowoczesnego kreowania wzrostu społeczno–gospodarczego przy wykorzystaniu własnych potencjałów rozwojowych. Umiejętność długofalowego planowania rozwoju za pomocą metody „triangle of partnership”, czyli z udziałem przedstawicieli trzech głównych środowisk lokalnych (władz samorządowych, sektora biznesu, organizacji pozarządowych) pozwoliła polskim jednostkom samorządu terytorialnego osiągnąć w latach 90. znaczne sukcesy gospodarcze i społeczne. Działania w ramach projektu zmierzały do przekazania polskich doświadczeń z dziedziny planowania metodą „triangle of partnership”, przygotowania ukraińskich konsultantów samorządowych specjalizujących się w tej metodzie oraz do wdrożenia podobnych przedsięwzięć w kilku ukraińskich wspólnotach samorządowych. W ramach projektu ośrodki FRDL w Krakowie i Opolu zorganizowały wizyty studyjne dla ukraińskich trenerów planowania strategicznego uczestniczących oraz dla przedstawicieli Konwentów Rozwoju Lokalnego (powołanych w ramach projektu), a ukraińscy trenerzy przeprowadzili warsztaty i opracowali strategie rozwoju lokalnego w 5 gminach uczestniczących w projekcie. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu TACIS.

25. Inne działania w 2002 roku
W ramach realizacji trójstronnego programu MATRA (Social Transformation Program – Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands) FRDL-Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował pięciodniowe seminarium dla grupy 24 ukraińskich trenerów. Natomiast FRDL-Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu zorganizowało grupie trenerów z Ukrainy wizytę na terenie województwa. W ramach wizyty uczestnicy odbyli szereg seminariów oraz wizyt studyjnych, dzięki, poznając stosowane w Polsce narzędzia rozwoju ekonomicznego. W FRDL-Regionalnym Centrum w Łodzi z jednodniową wizytą gościła 12 osobowa delegacja Ukraińskich Urzędników Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, która poznawała sposób funkcjonowania FRDL.

26. Współpraca samorządowa i obywatelska Polaków i Ukraińców (2002)
Celem projektu było przekazanie polskich doświadczeń samorządowych merom małych i średnich miast centralnej Ukrainy. Aby doświadczenia te przekazać możliwie najszerzej w projekcie z obu stron uczestniczyło po dwóch dziennikarzy – ich materiały ukazywały się w prasie, radiu i telewizji obu krajów. Projekt składał się z 2-dniowych warsztatów rekrutacyjnych w Czerkasach; 8-dniowych warsztatów w Szczecinie; konferencji w Czerkasach oraz publikacji materiałów dziennikarskich. Projekt zrealizowany przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu PAUCI.

27. Wspieranie demokratycznych przemian na Ukrainie poprzez wzmacnianie samorządów lokalnych (2002)
Projekt miał na celu przekazanie polskich doświadczeń w zakresie organizacji pracy w administracji samorządowej oraz doświadczeń na temat roli władz lokalnych jako inicjatora i koordynatora przedsięwzięć ekonomicznych i gospodarczych. Skierowany był do pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych regionu Mikołajewskiego na Ukrainie. W ramach projektu zorganizowano w FRDL-Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie tygodniowe szkolenia dla pięciu dwudziestoosobowych grup oraz pięciodniowe staże w wybranych gminach dla najlepszych uczestników tych szkoleń (25 uczestników wyselekcjonowanych w wyniku konkursu na „projekt na staż” w Polsce). Projekt finansowany był z dotacji PAUCI.

28. Usprawnianie przemian demokratycznych na Ukrainie poprzez wzmacnianie samorządu lokalnego (2002)
Projekt realizowany przy wsparciu Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej (oddział w Odessie) i finansowany przez PAUCI. Przeszkolonych zostało 100 przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, rozwoju gospodarczego, organizacji urzędu gminy i partycypacji społecznej.

29. Doskonalenie polityki regionalnej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej i inwestycji przyjaznych biznesowi (2001)
Kolejny projekt FRDL-Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie na rzecz wspomożenia rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie. Projekt realizowany z Akademią Gospodarki Lokalnej w Charkowie.

30. Polskie doświadczenia we wspieraniu małego i średniego biznesu dla Ukrainy (2001-2002)
Projekt na rzecz rozwoju biznesu poprzez przekazanie polskich doświadczeń z  zakresu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości przez różne szczeble samorządów terytorialnych oraz władze państwowe. Realizowany był przez FRDL-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Demokratycznego Rozwoju Ukrainy.

31. Ukraina-Polska: przez samorząd do demokracji (2000-2001)
Projekt szkoleniowy dla ukraińskich przedstawicieli władz lokalnych realizowany poprzez organizację seminariów w Rzeszowie przez FRDL-Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego.  Był realizowany we współpracy z Centrum Rozwoju Ekonomicznego i Samorządu Terytorialnego, Ukraińską Akademią Administracji Publicznej w Dniepropietrowsku, a także Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Chersoniu i Fundacją Ukraina-USA z Kijowa

32. Demokratyzacja zarządzania miastem (2000)
Wizyta studyjna dla 20 studentów Akademii Administracji Publicznej z Kijowa zorganizowana przez FRDL-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie w ramach współpracy z Polish – American – Ukrainian Cooperatives Initiative (PAUCI).

33. Partnerstwo Gmin (1999-2002)
Projekt realizowany we współpracy z Center for Russian, Central and East European Studies, działającym na Uniwersytecie Rutgers (USA) oraz U.S.-Ukraine Foundation, finansowany przez USAID (USA). Celem projektu było założenie sieci ośrodków szkoleniowych dla działaczy lokalnych, stworzenie struktury organizacyjnej na wzór FRDL, opracowanie strategii działania tych ośrodków oraz pomoc w wykształceniu i przygotowaniu profesjonalnej kadry. Zostało zawiązane partnerstwo pomiędzy ośrodkami Fundacji i założonymi przez US AID ukraińskimi ośrodkami szkoleniowymi wzorowanymi na sieci FRDL. Ośrodek rzeszowski współpracował z ośrodkiem w Chersoniu, szczeciński z ośrodkiem w Czerkasach, katowicki z ośrodkiem w Doniecku a krakowski z ośrodkiem we Lwowie.