DIALOG

DIALOG to najstarszy i najbardziej upowszechniony program, który był realizowany przez ośrodki FRDL w Białymstoku, Kielcach, Opolu i Rzeszowie. Ogólnopolskim koordynatorem programu był Ośrodek w Białymstoku, gdzie program został zainicjowany w 1992 r.

Główne cele:

  • zachęcanie mieszkańców do aktywności i oddziaływania na sprawy publiczne;
  • rozwój kontaktów między mieszkańcami na płaszczyźnie sąsiedzkiej, zawodowej i innych;
  • poprawa wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, władzą lokalną i obywatelami;
  • kreowanie postaw współdziałania w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Formy realizacji:

  • szkolenia i konsultacje dla liderów działających wśród społeczności lokalnych;
  • wspieranie merytoryczne i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inicjatyw grup obywatelskich;
  • realizacja różnorodnych projektów: m.in. na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego, działań podejmowanych w osiedlach dla dzieci i młodzieży, przygotowania i organizowania pracy wolontariuszy, programów proekologicznych itp.;
  • działalność wydawnicza.

Metody i rozwiązania stosowane w Programie DIALOG, jako modelowe były chętnie wykorzystywane do realizacji podobnych przedsięwzięć tak w kraju, jak i zagranicą.

Jednym z ciekawszych i ważniejszych działań podejmowanych w ramach DIALOGU był program Sąsiedzka Czujność (Białystok). Miał on na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez aktywizowanie przedstawicieli instytucji, organizacji i mieszkańców. Program ten cieszył się dużym zainteresowaniem i realizowany był przez różne środowiska na terenie całej Polski (m.in. Warszawa-Ochota, Bytom, Wałcz). W Kielcach ten sam temat podjęty został poprzez projekt Budowanie Lokalnych Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa.

Realizacja programów obywatelskich łączyła się ściśle z pracą i szkoleniem wolontariuszy. Dlatego też przy DIALOGU powstały Centra Wolontariatu (Białystok, Kielce), szkolące i organizujące pracę wolontariuszy w różnych dziedzinach. Zaowocowały one ponadto utworzeniem Sieci Klubów Wolontariusza.

Jednocześnie potrzeba rozwijania umiejętności i wiedzy uczestników programu zainspirowała powołanie Młodzieżowej Akademii Lidera (MAL), działającej poprzez cykle szkoleń dla aktywnej młodzieży.