OBYWATELE I SAMORZĄD LOKALNY

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Celem Programu było sprzyjanie tworzeniu w małych miastach i wsiach stałych i przejrzystych mechanizmów współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

W ramach Programu FRDL przyznała 22 organizacjom pozarządowym z gmin do 50 tys. mieszkańców granty na łączną sumę 805 400 zł na realizację projektów dotyczących nawiązywania i rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym.

Mamy nadzieję, że zrealizowany Program przyczynił się do:

  • wzrostu zaufania obywateli do władz samorządowych i zmniejszenia zjawiska korupcji na poziomie lokalnym, dzięki wprowadzeniu przejrzystych procedur podejmowania decyzji w małych miastach i wsiach,
  • stymulowania współpracy i budowania przez organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie lokalnych koalicji,
  • zwiększenia udziału obywateli i ich organizacji w procesie współdecydowania o sprawach lokalnej społeczności poprzez wypracowanie trwałych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji społecznych, a w konsekwencji lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych.

Realizacja projektów zakończyła sie w marcu 2004 rok. Podsumowaniu programu poświęcona jest publikacja “Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem”.

W ramach programu wydano również płytę CD zawierającą wspomnianą publikację oraz inne opracowania i materiały dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.