PARTNERSTWO DLA III SEKTORA

Program stanowił II moduł programu TRZECI SEKTOR prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego, partnera Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

FRDL realizowała projekt Partnerstwo dla III Sektora (PIIIS) w dwóch etapach:
1. IX 2003 – X 2005 główne działania projektu PIIIS
2. XII 2005 – X 2006 kontynuacja PIIIS

I Etap

Główne cele:

 • budowanie mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem,
 • tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego
 • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne

Zadania zrealizowane przez FRDL (2003 – 2005) dla:

1. Upowszechnienia i wprowadzenia w życie postanowień Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW), wspieranie zawierania porozumień o współpracy poprzez:

 • przygotowanie Diagnozy poziomu współpracy (badanie ankietowe samorządów, badania pogłębione wśród NGOs) – wyniki zostały opublikowane w postaci dwóch opracowań: „Barometr współpracy” oraz „Dobre praktyki”.
 • wydanie dwóch poradników nt. przybliżających postanowienia UDPPiW, dla organizacji pozarządowych (autorstwa Radosława Skiby) i dla samorządów (autorstwa Michała Gucia).
 • 16 regionalnych konferencji promujących Ustawę i poradniki
 • prowadzenie doradztwa przy wypracowywaniu uchwał i porozumień o współpracy w 35 gminach. W rezultacie uchwalono 29 Rocznych Programów Współpracy i 22 Karty Współpracy.

2. Zwiększania aktywności organizacji pozarządowych i samorządów w ubieganiu się o środki unijne, zwiększenia wpływu organizacji na działalność regionalnych komitetów sterujących i monitorujących poprzez:

 • wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do RKS i RKM – w kilku województwach powołano przedstawicieli wybranych przez ogół organizacji pozarządowych;
 • konferencje i warsztaty nt. korzystania z funduszy strukturalnych, pisania wniosków, tworzenia konsorcjów. Odbyło się 8 konferencji i warsztatów, powstało jedno konsorcjum;
 • warsztaty wspólne z ekspertami z urzędów marszałkowskich dotyczące regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. W woj. podkarpackim urząd zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komitetów pracujących nad regionalnymi strategiami rozwoju;
 • spotkania szkoleniowe dla przedstawicieli NGOs w RKS i RKM, analizę udziału NGOs w pracach tych komitetów, założenie dla członków komitetów forum internetowego;
 • utworzenie w pięciu województwach Punktów Informacyjno Konsultacyjnych prowadzących doradztwo z zakresu korzystania z funduszy unijnych dla samorządów i organizacji pozarządowych. Działalność PIKów będzie kontynuowana przynajmniej w Białymstoku i Kielcach.

II Etap

Celem kontynuacji było wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji pozarządowych, tak by mogły mieć udział w realizacji projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i miały wpływ na tworzenie Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013.

Zadania zrealizowane przez FRDL (2005-2006):

 • Ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli NGOs w RKS i RKM;
 • 8 regionalnych spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli NGOs w RKS i RKM;
 • Poradnik dla członków RKS i RKM (dostępny w siedzibie Fundacji i w ośrodkach regionalnych FRDL oraz w naszej bibliotece wirtualnej);
 • Konsultacje RPO w 4 województwach;
 • Ogólnopolskie spotkanie dotyczące konsultacji RPO przez NGOs;
 • Opracowanie procedur wybierania członków RKS i RKM na lata 2007-2013. Procedury zostały przyjęte przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • Forum internetowe NGOs w RKS i RKM.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Dobre Praktyki II.