RUCH PRZECIW BEZRADNOŚCI SPOŁECZNEJ

W listopadzie 2001 r. powstał przy Rzeczniku Praw Obywatelskich – Ruch Przeciw Bezradności Społecznej. Obok Rzecznika Praw Obywatelskich inicjatorami Ruchu były FRDL i Związek Powiatów Polskich.

Celem Ruchu jest wspomaganie działalności instytucji i organizacji aktywnych w pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i bezpośredniej pomocy ludziom potrzebującym. Ma on być platformą współpracy między organizacjami i grupami społecznymi, a nie nową organizacją.
Ruch jest odpowiedzią na narastające w Polsce zjawisko bezradności społecznej. Zjawisko to narastając, zaczyna zagrażać dalszemu rozwojowi społeczeństwa i kraju. Nie można bowiem budować społeczeństwa obywatelskiego, gdy obywatele nie potrafią korzystać ze swoich praw.

W ramach działań Ruchu dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego, FRDL zrealizowała projekt “Przeciwdziałanie bezradności społecznej – ewaluacja skuteczności interwencyjnych programów społecznych”.

W ramach projektu w grudniu 2002 r. przeprowadzono badania dotyczące efektów działania programu Centrum Aktywności Lokalnej, realizowanego w czterech miejscowościach. Badaniami zostali objęci przedstawiciele CAL-i, reprezentanci aktywnych w regionie organizacji pozarządowych oraz liderzy lokalni.

Wyniki badań przedstawione zostały w Raporcie, przygotowanym przez dr Roberta Sobiecha z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.