Jak uzyskać ELoGE?


ELoGE


Aby wziąć udział w procesie weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu:
1. Należy wypełnić ankietę zgłoszeniową ONLINE, znajdująca się   TUTAJ  . Wzór ankiety w pdf  do wglądu znajduje się TUTAJ .

2. W ankiecie zgłoszeniowej należy podać podstawowe informacje na temat Twojej jednostki samorządowej (nazwa, liczba mieszkańców, rodzaj jednostki, itp.).  Przed wypełnieniem ankiety należy wysłać skan potwierdzenia zgłoszenia, podpisanego przez Sekretarza JST,  na adres eloge@frdl.org.pl .

Wzór potwierdzenia znajduje się TUTAJ .

Po wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej zostanie wysłany e-mail z pakietem materiałów koniecznych do zrealizowania badania: dedykowane linki do narzędzia samooceny jednostki samorządowej oraz do badania mieszkańców, odpowiednie materiały merytoryczne i instrukcje, elektroniczne wersje plakatów promujących udział jednostki w projekcie oraz dedykowane kody i linki do samodzielnego wklejenia na plakatach.

3, Realizacja wymienionych wyżej 12 zasad przez gminę lub powiat weryfikowana będzie on-line, przy użyciu specjalnie przygotowanego narzędzia dedykowanego dla każdej zgłoszonej JST.

Jego wersję pdf można pobrać TUTAJ .

Narzędzie składa się z dwóch zasadniczych elementów:
– opisu standardów działań odpowiadających poszczególnym zasadom dobrego zarządzania,
– części poświęconej samoocenie poziomu zaawansowania jednostki samorządowej w realizowaniu każdej z tych zasad.

4. Równoległym elementem procesu weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu jest pozyskanie opinii (1) mieszkańców, (2) pracowników urzędu i radnych na temat działań podejmowanych przez samorząd i efektów realizacji usług publicznych. Zadaniem gminy, powiatu bądź urzędu marszałkowskiego jest zachęcenie reprezentantów tych grup do wypełnienia ankiety umieszczonej on-line.

– W przypadku badań opinii mieszkańców koniecznym jest zapewnienie szerokiej reprezentacji poglądów rozmaitych lokalnych środowisk. Dlatego. w celu wzmocnienia obiektywnego charakteru badań,  FRDL przyjęła następujące, minimalne progi liczebności ankiet koniecznych do pozyskania w programie :

Liczba mieszkańców Minimalna liczba uczestników badania
do 5 tys. 300
5-10 tys. 400
10-50 tys. 500
50-100 tys. 600
100-500 tys. 800
powyżej 500 tys. 1000

W przypadku uzyskania mniejszej niż podana w tabeli wymaganej liczby mieszkańców uczestniczących w badaniu, JST powinna przedstawić raport z działań upowszechniających badanie w środowisku lokalnym, wskazujący na przyczyny braku uzyskania wymaganego wskaźnika odpowiedzi. Raport należy przesłać na adres eloge@frdl.org.pl. W takim przypadku, na podstawie przesłanego raportu, o uznaniu realizacji badania mieszkańców decyduje Kapituła.

– Ankieta skierowana do pracowników urzędu i radnych powinna zostać wypełniona przez minimum 70% reprezentantów obydwu wyróżnionych grup.

Przykładowy kwestionariusz dla mieszkańców wygląda w ten sposób: TUTAJ .

Przykładowy kwestionariusz dla pracowników urzędu i radnych wygląda w ten sposób : TUTAJ .

Każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać dostęp do kwestionariusza:
– za pomocą specjalnego, dedykowanego danej jednostce linku (przesłanego do JST po dokonaniu zgłoszenia do programu) zamieszczonego przez JST na stronach  internetowych lub
– skanując kod QR widniejący na plakatach przygotowanych przez JST według udostępnionego wzoru.

W przypadku badania pracowników urzędu i radnych obowiązuje analogiczna procedura.

5. Jednostka samorządu terytorialnego otrzyma znak ELoGE jeśli:

– wyniki przeprowadzonej samooceny potwierdzą stosowanie standardów jakości zarządzania określonych w macierzy zaawansowania – ramach odniesienia opracowanych przez Radę Europy (jednostka musi uzyskać średni wynik zbiorczy w wysokości 3 lub więcej punktów przy jednoczesnym średnim wyniku dla każdej z 12 zasad wynoszącym 2 lub więcej punktów – szczegółowe kryteria zostały opisane w dokumencie informacyjnym  TUTAJ);

– zbierze i przedstawi dowody stanowiące uzasadnienie dokonanej samooceny;

– przeprowadzi badanie społeczne na terenie swojej JST z udziałem minimalnej określonej liczby uczestników (patrz pkt.4);

– przejdzie pozytywną weryfikację rezultatu samooceny, uwzględniającą zaprezentowane dowody oraz wyniki badań mieszkańców; weryfikacji dokona kapituła ELoGE powołana przez Prezesa Zarządu FRDL;

Regulamin Znaku ELoGE znajduje się TUTAJ .

O tym, jak dotrzeć z badaniem do mieszkańców Twojej JST dowiesz się TUTAJ .

Informacje o terminach znajdziesz TUTAJ .