FRDL Białystok

Ośrodek Regionalny FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku, oprócz organizowania szkoleń i moderowania forów, w dużej mierze skupia się na realizacji projektów wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem z rynku pracy.

W ciągu ostatnich 3 lat, FRDL Podlaskie Centrum w partnerstwach z jednostkami samorządu terytorialnego lub/i innymi organizacjami pozarządowymi, zrealizowało 4 ważne projekty mające na celu reintegrację społeczną i zawodową: „Zmieniaj siebie – bądź aktywny”, „Przez integrację do zatrudnienia”, „Aktywność lokalna kluczem do sukcesu”, „Radziłów aktywny lokalnie”. W ramach tych projektów 250 osób skorzystało z ponad 1500 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem oraz ponad 800 godzin spotkań z doradcą zawodowym. Zrealizowano 150 szkoleń i tyle samo staży zawodowych, a zatrudnienie znalazło ponad 60 osób.

Obecnie realizowany jest program „Aktywność drogą do sukcesu”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej  osoby zakwalifikowanej do wzięcia udziału w projekcie. Każdy z uczestników może skorzystać z indywidualnych i grupowych porad psychologicznych oraz prawnych, doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz wsparcia asystenta rodziny. Ponadto uczestnicy biorą udział w szkoleniach i stażach zawodowych oraz warsztatach mentoringowo-motywacyjnych.

Więcej informacji o projekcie „Aktywność drogą do sukcesu”: http://frdl.bialystok.pl/projekty-frld/aktywnosc-droga-do-sukcesu