Od roku 2005 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum realizuje projekty wspierające osoby w zakresie finansowym i merytorycznym chcące założyć działalność gospodarczą. W ciągu tych kilkunastu lat pomogliśmy powołać do życia 110 podmiotów gospodarczych a wartość wypłaconego wsparcia wyniosła ponad 5 500 000 zł.

Obecnie realizowany jest projekt„(Od)ważni na rynku pracy”- wsparcie na założenie działalności gospodarczej”, który ma na celu zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie samozatrudnienia osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących obszar subregionu białostockiego. W ramach projektu wsparliśmy dotacją inwestycyjną na założenie własnej działalności gospodarczej  44 osoby. Każdy z uczestników projektu jest ponadto objęty finansowym wsparciem pomostowym i specjalistycznym wsparciem towarzyszącym, które obejmuje indywidualne doradztwo i szkolenia w zakresie zasad przedsiębiorczości i inwestycji, prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum.

Więcej informacji:http://frdl.bialystok.pl/projekty-frld/odwazni-na-rynku-pracy