KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JST

W dniu 27 listopada 2018 w siedzibie Fundacji w Warszawie odbył się Pierwszy Zjazd  Przedstawicieli Zarządów regionalnych Forów Skarbników, w trakcie obrad powołana została Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego (KRFS JST).

Spotkanie inaugurujące powołanie Krajowej Rady Forów Skarbników było odpowiedzią na zgłaszaną podczas Pierwszego Kongresu Forów Skarbników potrzebę integracji oraz zabierania głosu w sprawach istotnych dla samorządu oraz grupy zawodowej jaką są skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego.

Rada została powołana w szczególności w celu:

– reprezentacji regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie
krajowym;
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
– wypracowywania stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów konsultacyjno-legislacyjnych, a także zamierza mieć  bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządu.

Członkami Rady są reprezentanci Forów Skarbników JST działających przy ośrodkach regionalnych Fundacji.
Rada spośród swojego grona wybrała pięcioosobowy Zarząd.