Jak uzyskać ELoGE?

Aby wziąć udział w procesie weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu, wystarczy przejść 5 kroków:

ZGŁOSZENIE

Należy wypełnić ankietę zgłoszeniową ONLINE, znajdującą się TUTAJ. Wzór ankiety w pdf do wglądu znajduje się TUTAJ.

W ankiecie zgłoszeniowej należy podać podstawowe informacje na temat Twojej jednostki samorządowej (nazwa, liczba mieszkańców, rodzaj jednostki, itp.). Przed wypełnieniem ankiety należy wysłać skan potwierdzenia zgłoszenia, podpisanego przez Sekretarza JST, na adres eloge@frdl.org.pl. Wzór potwierdzenia znajduje się TUTAJ.

Przed zgłoszeniem warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania (są dostępne w BROSZURZE) oraz rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad.

Po wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej zostanie wysłany e-mail z pakietem materiałów koniecznych do zrealizowania badania: linki do narzędzia samooceny jednostki samorządowej oraz do badania mieszkańców, odpowiednie materiały merytoryczne i instrukcje, elektroniczne wersje plakatów promujących udział jednostki w projekcie oraz specjalne linki i kody QR do samodzielnego wklejenia na plakatach.

BADANIE MIESZKAŃCÓW ORAZ URZĘDNIKÓW I RADNYCH

Równoległym elementem procesu weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu jest pozyskanie opinii: (1) mieszkańców, (2) pracowników urzędu i radnych na temat działań podejmowanych przez samorząd i efektów realizacji usług publicznych. Zadaniem gminy, powiatu bądź urzędu marszałkowskiego jest zachęcenie reprezentantów tych grup do wypełnienia ankiety umieszczonej on-line.

1) W przypadku badań opinii mieszkańców konieczne jest zapewnienie szerokiej reprezentacji poglądów rozmaitych lokalnych środowisk. Dlatego, w celu wzmocnienia obiektywnego charakteru badań, FRDL przyjęła następujące, minimalne progi liczebności ankiet, które należy osiągnąć w programie w zależności od wielkości danej jednostki samorządu:

Liczba mieszkańców jstMinimalna liczba uczestnikówdo 5 tys.1505-10 tys.25010-50 tys.35050-100 tys.500100-500 tys.700powyżej 500 tys.1000

W przypadku uzyskania mniejszej niż podana w tabeli wymaganej liczby mieszkańców uczestniczących w badaniu, JST powinna przedstawić raport z działań upowszechniających badanie w środowisku lokalnym, wskazujący na przyczyny braku uzyskania wymaganego wskaźnika odpowiedzi. Raport należy przesłać na adres eloge@frdl.org.pl. W takim przypadku, na podstawie przesłanego raportu, o uznaniu realizacji badania mieszkańców decyduje Kapituła.

Każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać dostęp do kwestionariusza:

 • za pomocą specjalnego, przygotowanego dla danej jednostki linku (przesłanego do JST po zarejestrowaniu zgłoszenia do programu) zamieszczonego przez JST na stronach internetowych lub
 • skanując kod QR widniejący na plakatach przygotowanych przez JST według udostępnionego wzoru.

Przykładowy kwestionariusz dla mieszkańców wygląda w ten sposób: TUTAJ.

2) Ankieta skierowana do pracowników urzędu i radnych powinna zostać wypełniona przez minimum 70% reprezentantów obydwu wyróżnionych grup.

Pracownicy urzędu oraz radni będą mogli uzyskać dostęp do swojego kwestionariusza analogicznie do mieszkańców – poprzez specjalny link lub poprzez QR kod.

Przykładowy kwestionariusz dla pracowników urzędu i radnych wygląda w ten sposób: TUTAJ.

WYPEŁNIENIE MARTYCY SAMOOCENY

Realizacja 12 zasad dobrego zarządzania przez gminę lub powiat będzie weryfikowana on-line, przy użyciu specjalnie przygotowanego narzędzia dla każdej zgłoszonej JST. Jego wersję pdf można pobrać TUTAJ.

Narzędzie składa się z dwóch zasadniczych elementów:

 • opisu standardów działań odpowiadających poszczególnym zasadom dobrego zarządzania;
 • części poświęconej samoocenie poziomu zaawansowania jednostki samorządowej w realizowaniu każdej z tych zasad.

PUBLICZNA PREZENTACJA WYNIKÓW SAMOOCENY

Wyniki samooceny powinny zostać publicznie zaprezentowane na spotkaniu, w którym udział będą mogli wziąć mieszkańcy. Może to być np.:

 • sesja organu uchwałodawczego JST (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa), na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy; LUB
 • otwarte spotkanie z mieszkańcami.

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW ELOGE

Jednostka samorządu terytorialnego otrzyma znak ELoGE, jeśli:

 • przeprowadzi badanie społeczne na terenie swojej JST z udziałem minimalnej określonej liczby uczestników;
 • wyniki przeprowadzonej samooceny potwierdzą stosowanie standardów jakości zarządzania określonych w macierzy zaawansowania – ramach odniesienia opracowanych przez Radę Europy (jednostka musi uzyskać średni wynik zbiorczy w wysokości 3 lub więcej punktów przy jednoczesnym średnim wyniku dla każdej z 12 zasad wynoszącym 2 lub więcej punktów – szczegółowe kryteria zostały opisane w dokumencie informacyjnym TUTAJ);
 • zbierze i przedstawi dowody stanowiące uzasadnienie dokonanej samooceny;
 • zaprezentuje publicznie wyniki samooceny;
 • przejdzie pozytywną weryfikację rezultatu samooceny, uwzględniającą zaprezentowane dowody oraz wyniki badań mieszkańców; weryfikacji dokona kapituła ELoGE powołana przez Prezesa Zarządu FRDL.

REGULAMIN ZNAKU ELOGE

W formacie pdf znajdziesz TUTAJ.

WSKAZÓWKI

O tym, jak dotrzeć z badaniem do mieszkańców Twojej JST, dowiesz się TUTAJ.

INFORMACJE O TERMINACH

Znajdziesz w zakładce „Harmonogram II edycji”: TUTAJ.