logo_rozszerzone_rgb-8a479549
Zmienia się rola i miejsce szkoły we współczesnym świecie. Uczenie się przez całe życie, w każdym miejscu, z różnych źródeł, od różnych osób – to całkiem nieodległy model edukacji i kierunek, w którym zmierzać będzie szkoła XXI wieku. Projekt POKL „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” wychodzi naprzeciw zachodzącym przemianom i może w znacznym stopniu przyczynić się do opracowania modelu i zainicjowania zmian potrzebnych w szkole. W dniu 18 października 2013 r. w Warszawie odbyła się Konferencja, która zainaugurowała działania w projekcie. Wzięło w niej udział ponad 600 osób, w większości dyrektorów przedszkoli i szkół, które przystąpiły do projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Treść niektórych wystąpień można prześledzić na stronie internetowej projektu. Nie odczytamy jednak między wierszami atmosfery, która panowała na sali obrad, jak również w kuluarach konferencji. Poczynając od faktu, że część osób jechała całą noc, aby przybyć do Warszawy – co świadczy o motywacji i zainteresowaniu tematem konferencji, poprzez interesujące wystąpienia przedstawicieli MEN i FRDL oraz kierownictwa projektu, a kończąc na pełnych pasji wypowiedziach uczestników konferencji – w trakcie panelu dyskusyjnego. Skąd takie zainteresowanie projektem Szkoła współpracy, dlaczego temat ten budzi tak wiele emocji? Szkoła to miejsce, w którym spotykają się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dla jakości edukacji i budowania właśnie w szkole kapitału społecznego, który będzie się przekuwał na sukcesy naszych dzieci i całego społeczeństwa - ważne jest uzgodnienie wspólnych celów i możliwych pól aktywności uczniów i rodziców w szkole. Warunkiem udanej współpracy jest kultura organizacyjna szkoły, która umożliwi budowanie partnerskich relacji z rodzicami, podmiotowe traktowanie uczniów oraz dialog oparty na wzajemnym szacunku i  porozumieniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz demokratyzacji życia szkolnego, przedstawiciele Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich – od lat zgłaszają potrzebę większego wsparcia dla inicjatyw wzmacniających współpracę pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” wpisuje się w te oczekiwania i niesie nadzieję, że systemowe działania zaproponowane w 1034 szkołach i przedszkolach w całym kraju – zaowocują wypracowaniem pewnych standardów i modeli współpracy, które  będą mogły być wykorzystywane w innych placówkach. Konferencja inaugurująca działania w projekcie pokazała, że powszechnym oczekiwaniem jest włączenie - w większym niż dotychczas stopniu - uczniów i rodziców do współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji. W wypowiedziach przedstawicieli MEN, FRDL jak również samych uczestników konferencji przewijała się idea i przekonanie o tym, że tylko wspólne działania, otwarcie na partnerstwo i podmiotowość – mogą prowadzić do takich zmian w przedszkolach i szkołach, które będą prowadzić do sukcesów uczniów i satysfakcji zarówno nauczycieli jak i rodziców . Elżbieta Nerwińska – specjalista ds. szkoleń w projekcie