25lat-logo_frdl_150dpi-1fcdfb06
W roku 2014 Polska świętuje ćwierćwiecze przemian zapoczątkowanych Obradami Okrągłego Stołu i wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 r. Wydarzenia te zaowocowały powstaniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą - reformą samorządu terytorialnego. W wyniku tych działań powstała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jako społeczny partner Rządu i Parlamentu wspierający transformację ustrojową. Misją organizacji było wspieranie wprowadzenia reform samorządowych w Polsce oraz rozwój samorządności wspólnot lokalnych, jako podstawowej formy demokracji. Akt założycielski podpisany został 18 września tego roku w gabinecie i pod auspicjami Marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Obecnie obchodzimy rok jubileuszu 25.lecia Fundacji. FRDL jest ogólnopolską organizacją sieciową zbudowaną z regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie całego kraju i koordynującego jej pracę Biura Zarządu w Warszawie. Głównymi adresatami działań FRDL są przedstawiciele samorządów terytorialnych i administracji rządowej, sektora organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, przedsiębiorcy, przedstawiciele oświaty i młodzież oraz społeczności lokalne, którym Fundacja oferuje szkolenia i usługi doradcze. Organizacja realizuje specjalistyczne projekty dotyczące wszystkich dziedzin istotnych dla samorządów oraz aktywizacji obywatelskiej (w ostatnich latach ponad sto projektów rocznie). W początkowym okresie skupiały się one na przygotowaniu społeczeństwa do reform samorządowych, potem do akcesji, integracji oraz funkcjonowania polskich samorządów w Unii Europejskiej. Fundacja bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług. Przez lata FRDL wyspecjalizowała się w budowaniu międzyśrodowiskowych platform współpracy. Przede wszystkim wypracowana została specyficzna forma organizowania kształcenia ustawicznego urzędników i platformy wymiany doświadczeń, jakimi są fora samorządowe, zrzeszające pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Obecnie przy regionalnych ośrodkach Fundacji działa 70 forów, reprezentujących około 20 grup zawodowych. Fundacja wybierana jest jako partner przy realizacji rządowych projektów systemowych na rzecz tworzenia platform porozumienia i współdziałania obywateli. Od roku 2009 prowadzi w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi projekt systemowy „Decydujmy razem” poświęcony rozwojowi partycypacji społecznej w samorządach, a od 2012 roku z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt systemowy „Szkoła współpracy” koncentrujący się na budowaniu współpracy w szkołach pomiędzy samorządem uczniowskim, środowiskiem nauczycielskim i komitetami rodzicielskimi. W trakcie 25 lat ze szkoleń Fundacji skorzystało ponad milion trzysta tysięcy osób. Doświadczenie zdobyte w czasie polskich przemian demokratycznych Fundacja przekazuje już od 1992 roku krajom będącym w okresie transformacji ustrojowej. Wsparcie to obejmuje zarówno przekazywanie doświadczeń zdobytych podczas wprowadzania reform samorządowych, funkcjonowania samorządu, pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także zagadnień związanych z funkcjonowaniem w jej strukturach. Przez lata FRDL działała głównie w państwach powstałych po upadku ZSRR oraz krajach bałkańskich, a obecnie nawiązana została współpraca z Tunezją i Birmą. Fundacja prowadzi działalność badawczą, opiniotwórczą, rzeczniczą i wydawniczą. Aby promować dobre praktyki działań obywatelskich organizuje wiele różnorodnych konkursów w skali regionalnej i ogólnopolskiej. Od 2004 roku przyznawana jest Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne budujące więzi lokalne. W trosce o poziom polszczyzny używanej przez urzędników w roku 2013 zorganizowany został konkurs „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”. Fundacja jest także partnerem merytorycznym Kongresu Regionów w Świdnicy organizowanego przez Miasto Świdnica i koncern medialny Ringier Axel Springer. Dla zachowania pamięci o historii wprowadzania reform samorządowych w latach 90. FRDL zrealizowała film dokumentalny „Zdarzyło się tylko w Polsce”, jako źródłowy materiał edukacyjny dla szkół, a także film promujący polską reformę poza granicami Polski. Fundacja jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przedstawiciele Fundacji są członkami wielu komitetów i zespołów roboczych powoływanych regionalnie i centralnie, wypracowujących i konsultujących polityki i kierunki rozwoju lokalnego i całej Polski. Za swoją działalność Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej otrzymała wiele nagród  i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: w 1995 roku UN Habitat Scroll of Honour, w 2000 roku Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów RP w Konkursie „Pro Publico Bono”, w 2004 roku Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej oraz szereg nagród regionalnych.