Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, utworzona we wrześniu 1989 r., towarzyszy odrodzonemu samorządowi terytorialnemu od zarania. Angażując się w przygotowanie prawnych, a także konstytucyjnych podstaw i ram samorządu na wszystkich etapach jego rozwoju poprzez działalność założycieli Fundacji, a zarazem twórców polskiego modelu decentralizacji, wielokrotnie byliśmy recenzentami rozwiązań wnoszących do samorządu nowe elementy. Nie raz staraliśmy się swoimi stanowiskami ostrzegać przed propozycjami złymi, widząc, jak oddalają nas od standardów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, którą Polska ratyfikowała w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń w 1993 roku. Tak było np. w przypadku wprowadzenia w 2001 r. bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, co całkowicie zmarginalizowało rady gmin, będące najbardziej reprezentatywnym przedstawicielstwem obywatelskim. Krytykowaliśmy i nadal krytykujemy brak troski o planowanie przestrzenne. Od lat stale zwracamy uwagę na złe mechanizmy finansowania wspólnot samorządowych. Od dawna wskazujemy na nieefektywne instrumenty nadzoru nad samorządem. Dziś zabieramy głos w kolejnych dwóch niezmiernie ważnych kwestiach, dramatycznie zaniepokojeni planami osłabienia demokratycznych podstaw samorządności lokalnej, które rządzący wprowadzili ostatnio do debaty publicznej.