Z ideą powołania sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) wystąpiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. W kolejnym roku, w wyniku otwartego konkursu dotacyjnego wybrano 17 podmiotów, których podstawowym zadaniem było inicjowanie i utrzymywanie w regionach stałego dialogu nt. kierunków polskiej polityki zagranicznej.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) prowadziła 3 Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej: w Białymstoku, Kielcach i w Zielonej Górze. Głównym celem działalności RODM było przybliżanie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmacnianie i poszerzanie pola współpracy pomiędzy MSZ RP a samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami. RODM były również odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionach wydarzeń z udziałem przedstawicieli krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych, w trakcie których omawiana była problematyka dotycząca realizacji polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Do końca 2015 roku, Ośrodki Regionalne FRDL prowadzące RODM motywowały społeczności lokalne do angażowania się w działania międzynarodowe: poprzez prezentację dobrych praktyk oraz wskazywanie korzyści wynikających z prowadzenia tego typu współpracy zachęcały do aktywności w dyskusji dotyczącej polskiej polityki zagranicznej. Każdy z RODM realizował zadania wspólne dla całej sieci, a także posiadał własną, autorską koncepcję działań odpowiadających na potrzeby w regionie. RODM Białystok prowadził m.in. cykl spotkań pt. Podlaska Debata Samorządowa. Tematy poruszane podczas nich dotyczyły m.in.: współpracy międzynarodowej podlaskich samorządów, czy funkcjonowania regionu w strukturach Unii Europejskiej oraz wyzwań związanych z kryzysem ukraińskim. Sztandarowym działaniem RODM Kielce, cieszącym się uznaniem zarówno MSZ RP jak i podmiotów regionalnych, było Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej składające się z przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw, którzy w swoich jednostkach odpowiadają za działania o charakterze międzynarodowym. Forum służyło głównie wymianie opinii i doświadczeń na temat działań o charakterze międzynarodowym w regionie. Największym sukcesem w działalności RODM Zielona Góra była natomiast reaktywacja Klubu Naukowego Debat Oksfordzkich na Uniwersytecie Zielonogórskim. W organizację debat aktywnie włączali się zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi. Działalność RODM prowadzonych przez FRDL została bardzo wysoko oceniona w ramach ewaluacji zewnętrznej zrealizowanej na zlecenie MSZ RP. Warto podkreślić, że cieszyły się one dużym zaufaniem wśród partnerów w regionach. Fundacja dbała o wiarygodność, rzetelność przejrzystość i przewidywalność działań ośrodków. Placówki regionalne FRDL, dzięki ugruntowanej współpracy z urzędami marszałkowskimi, ośrodkami akademickimi i środowiskami opiniotwórczymi oraz mediami, były w stanie spotęgować oddziaływanie RODM w regionach. Bogate know-how Fundacji pozwalało na prowadzenie szeregu działań towarzyszących funkcjonowaniu RODM – m.in. na opracowywanie samodzielnych analiz nt. regionalnej współpracy międzynarodowej. RODM prowadzone przez FRDL zakończyły swoją misję z końcem 2015 roku. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez MSZ RP działalność tę przejęły inne podmioty. Życzymy im sukcesów w realizacji powierzonych im zadań, wierząc jednocześnie, że będą chciały skorzystać z doświadczenia FRDL w obszarze dyplomacji publicznej i współpracy międzynarodowej. Informacje o bieżących, międzynarodowych działaniach FRDL (m.in. o zaangażowaniu Fundacji w decentralizację władzy publicznej w Ukrainie, o wysiłkach podejmowanych przez FRDL w zakresie upowszechniania doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej) znaleźć można na naszych stronach internetowych.