Prezentujemy raport  Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje przedstawiający wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to eksperckie opracowanie, jakie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, przygotowała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Publikacja zawiera usystematyzowane informacje o współczesnym obrazie wykonywania wszystkich najważniejszych zadań samorządu terytorialnego. Raport, poza przytoczeniem konkretnych danych dotyczących dostępności, powszechności i sposobu dostarczania usług, koncentruje się przede wszystkim na praktycznych rekomendacjach, prowadzących do możliwych usprawnień w tym zakresie.