Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jest jednym z ważniejszych zadań własnych gmin. Odpowiedzialność lokalnych samorządów za ład przestrzenny na swoim terenie wynika wprost z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym samym przepisie prawa wymienione są dwa najważniejsze narzędzia, dokumenty regulujące politykę przestrzenną na poziomie gminnym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu która, ukazała się w  majowym numerze Gazety Samorządu i Administracji - artykuł w formacie PDF.