marcin-smala-9257a616
Dostępny, bo bezpłatny lub bardzo tani transport, słuchanie i uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji głosu seniorów, praca na rzecz godności osób starszych – to tylko niektóre działania, które powodują, że gmina może ubiegać się o tytuł przyjaznej seniorom. Projekt Sieć Gmin Przyjaznych Seniorom stworzyła koalicja czterech podmiotów: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Park Śląski, Parku Śląskiego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom). Ma propagować zachowania i działania sprzyjające starszym mieszkańcom gmin, promować najlepsze praktyki samorządów nakierowane na poprawę jakości życia osób starszych oraz mobilizować władze gmin do tworzenia warunków przyjaznych seniorom. Na podstawie dyskusji, jakie powinny być gminy przyjazne seniorom, oraz ankiet, w których ponad 600 osób starszych odpowiedziało na pytania, jak żyje się im w ich miejscowościach, Koalicja stworzyła Wytyczne dla Gmin Przyjaznych Seniorom. Dotyczą one:
  1. przestrzeni zewnętrznej i budynków – ludzie starsi powinni móc bezpiecznie i swobodnie poruszać się poza mieszkaniem;
  2. transportu – każdego powinno być stać na przejazd w dobrych warunkach;
  3. mieszkań – należy je przystosować do różnych poziomów sprawności osób starszych i możliwości finansowych;
  4. partycypacji społecznej – ludzie starsi powinni m.in. móc działać w wolontariacie;
  5. godności i integracji społecznej – należy zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji osób starszych;
  6. aktywności obywatelskiej i zatrudnienia – osoby starsze powinny mieć zapewniony udział w procesach podejmowania decyzji, szkoleniach;
  7. komunikacji i informacji – powinna docierać do wszystkich i być jasna;
  8. wsparcia społecznego i łatwo dostępnych kompleksowych usług zdrowotnych.
Wytyczne wskazują gminom kierunki, w jakich powinny iść, by ich starszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Gminy, które wprowadziły już projekty znacznie poprawiające jakość życia swoich starszych mieszkańców, otrzymują wyróżnienia lub certyfikaty dla Gmin Przyjaznych Seniorom. Koalicja wręcza je raz w roku: w czasie Kongresów „Obywatel Senior” w Parku Śląskim w Chorzowie. Otrzymały je już m.in. Pawłowice za dostępny transport (autobus za 1 zł), włącznie osób w działania kulturalne (mobilna biblioteka); Dąbrowa Górnicza za włączanie osób starszych do decydowania (samorząd w domu opieki, warsztaty dla liderów); Katowice za działania na rzecz godności osób starszych (wolontariusze działający na rzecz seniorów i niepełnosprawnych) i opiekę (Miejski System Powiadamiania Ratunkowego dla starszych i niepełnosprawnych); Częstochowa za różnorodne działania: począwszy od zbadania sytuacji seniorów, poprzez siłownie, kawiarenkę, pudełko życia (to pudełko leżące np. w lodówce, w którym znajdują się dane o chorobach i lekach starszego mieszkańca, pomocne np. lekarzowi pogotowia), na włączeniu seniorów w decydowanie kończąc; Sosnowiec – za Centrum Aktywności Społecznej 60+, kartę seniora, radę seniorów, pudełko życia… Za kompleksowość. Koalicja zaprasza do włączenia się w Sieć gminy z całej Polski. W tym roku zgłoszenie udziału nadal jest bezpłatne. Jak zgłosić gminę? Na stronach www.frdl.org.pl  i www.obywatelsenior.pl znajdują się regulamin i formularz zgłoszeniowy. Formularz razem z prezentacją pokazującą trzy działania gminy na rzecz seniorów należy przesłać do Biura GPS (adres w regulaminie i na stronach) do 20 kwietnia 2016 r. O przyznaniu wyróżnienia lub certyfikatu decyduje Koalicja. Warto znaleźć się w gronie prekursorów dobrych działań na rzecz seniorów. Sieć Gmin Przyjaznych Seniorów w zeszłym roku została doceniora przez Prezydenra RP i nominowana do prestiżowej Nagrody Obywatelskiej w kategorii Współpraca Samorządów.
Marcin Smala Dyrektor
FRDL Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki