POSZUKUJEMY DORADCÓW w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna”

POSZUKUJEMY DORADCÓW

w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna

POWR.02.18.00-00-0017/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności (prosimy zapoznać się jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219712

Okres realizacji działań doradczych: 09.12.2019 – 31.01.2020r.

Termin składania ofert: 06 grudnia 2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WSPARCIE DORADCZE JST W ZAKRESIE PODATKÓW I NIERUCHOMOŚCI:

Tematy doradztwa z obszaru podatki i nieruchomości:

Temat 1: Procedura dostępu do informacji publicznej. Przygotowanie i wdrożenie procedury dostępu do informacji publicznej poprzez realizację następujących zadań: analiza wniosków o udostępnienie informacji publicznej , które wpłynęły do Urzędu i Rady w roku poprzednim – charakter wniosku – prawidłowość zakwalifikowania do rozpatrzenia w odpowiednim trybie (informacja prosta, informacja przetworzona, informacja do ponownego wykorzystania). Analiza procedury rozpatrzenia (udostępnienie, odmowa – decyzja administracyjna) – terminowość. Przygotowanie raportu z analizy do wykorzystania w kolejnym roku. Przygotowanie projektu zarządzenia Wójta/ Burmistrza wdrażającego procedurę corocznej oceny prawidłowości udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym oraz w BIP.

Wdrożenia w 5 JST (Gminy: Kotuń, Mirów, Stanisławów, Brwinów, Żabia Wola). Dla każdej JST – 3 dni doradztwa (w tym minimum 2 dni na miejscu w urzędzie).

Temat 2: Procedura aktualizacji oraz przegląd i dostosowanie strony BIP. Weryfikacja i modyfikacja strony BIP oraz strony www pod kątem dostępności do informacji. Analiza informacji udostępnianych w BIP – zgodność z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (jeżeli do tej pory taka analiza nie była przeprowadzana). Analiza Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod kątem zgodności z minimalnym standardem informacji dla “Przejrzystej strony BIP”.

Doradztwo dla 5 JST (Gminy: Kotuń, Mirów, Stanisławów, Brwinów, Żabia Wola). Dla każdej JST – 4 dni (w tym minimum 2 dni na miejscu w urzędzie).

Temat 3: Uruchomienie nowych usług w dziedzinach podatki/opłaty/nieruchomości świadczonych za pomocą platformy e-PUAP. Uruchomienie średnio 6 nowych usług na e-PUAP w każdej JST. Przygotowania merytoryczne zawartości formularzy. Przygotowane zostaną formularze nie znajdujące się w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych i będą dostosowane do indywidualnych potrzeb JST.

Usługa dla 5 JST (Gminy: Kotuń, Mirów, Stanisławów, Brwinów, Żabia Wola) – średnio 6 nowych usług w każdej JST.

Tematy wsparcia doradczego z zakresu podatków i opłat lokalnych:

Temat 4: Procedura windykacji należności podatkowych. Analiza problemu, określenie obowiązków poszczególnych komórek w procesie windykacji, przypisanie właścicieli procesu. Określenie postępowania i czynności. Usystematyzowanie rodzajów należności wraz z obowiązującym terminem płatności, terminem wystawiania wezwania do zapłaty oraz terminem przekazywania spraw.

Doradztwo dla 3 JST (Gminy Kotuń, Stanisławów, Żabia Wola). Dla każdej JST – 2 dni doradztwa (w tym minimum 1 dzień na miejscu w urzędzie).

Kontakt:

Katarzyna Doherty – Koordynator Projektu

e-mail: katarzyna.doherty@frdl.org.pl

tel. 698 371 889