Ośrodki Regionalne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej organizują szkolenia dedykowane dla rad gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz pracowników biur obsługi rady. Szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez gminę/powiat, a program każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb konkretnej grupy.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW KADENCJI 2018-2023

 • Prawa i obowiązki radnych i przewodniczącego rady w kadencji 2018-2023
 • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
 • Zasady wypełniania oraz kontroli oświadczeń majątkowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Procedury, techniki i metody pracy radnego
 • Przeciwdziałanie korupcji, etyka, ograniczenia wynikające z mandatu radnego
 • Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem prac podczas sesji i prac komisji zgodnie z RODO
 • Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej
 • Zarządzanie sesjami rady, skargi, wnioski, petycje
 • Finanse samorządu terytorialnego krok po kroku
 • Przygotowanie, uchwalanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej
 • Rola rady w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zasady efektywnego gospodarowania zasobem komunalnym
 • Strategiczne planowanie rozwoju samorządu
 • Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju gminy / powiatu
 • Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy: jego organy, ich zadania i kompetencje
 • Fundusz sołecki / Budżet partycypacyjny (obywatelski)
   

W tym miejscu znajdą Państwo adresy Ośrodków regionalnych FRDL, które przygotują indywidualną ofertę.