Forum Pracowników Kadr: "Czas pracy w 2020 r. i jego kontrola w samorządzie"

Miejsce
Internet
Termin
19 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z kontrolą stosowania przepisów o czasie pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2019 r. w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów. Przedstawione zostaną również konsekwencje naruszeń związanych z przestrzeganiem przepisów prawa pracy przez inspektora pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przebieg kontroli w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy:
• dopuszczalność niezapowiedzianej kontroli;
• termin na przedłożenie dokumentów i opracowanie zestawień;
• procedura przesłuchania świadków – byłych i obecnych pracowników celem weryfikacji danych zawartych w dokumentacji pracowniczej;
• stosowane środki prawne w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli;
• ściąganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne;
• środek wychowawczy, grzywna w drodze mandatu, wniosek o ukaranie – jakie czynniki wpływają na decyzje kontrolującego o sankcjach.
2. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
3. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 01.01.2019 r.
• zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru;
• postać elektroniczna ewidencji czasu pracy po 01.01.2019 r. – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS;
• dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych;
• kategorie pracowników, których nie ewidencjonuje się godzin pracy;
4. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2020 r.
5. Dobowy i tygodniowy odpoczynek.
6. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota).
7. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań – wzory dokumentów.
8. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy po, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
9. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownika nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.
10. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
11. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.
12. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór.
13. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
14. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania.
15. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
16. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
17. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
18. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.
19. Stanowiska PIP oraz MRPiPS.
20. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Specjalista ds. szkoleń
tel. 732 983 894
agnieszka.osman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału zostanie pokryty z opłaty za szkolenie za miesiąc sierpień. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 249 zł przy zgłoszeniu do 13 sierpnia. Cena obejmuje udział w profesjonalnym szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 13 sierpnia 2020 r.