Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych

Adresaci

Osoby koordynujące współpracę z NGO w JST, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, audytorzy, kontrolerzy, osoby rozliczające dotacje NGO w JST oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Tematem zajęć jest kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod kątem m.in.: programu współpracy a budżetu JST i WPF, procedury konkursowej, procedury małych grantów oraz procedury reegrantingu, ogłoszeń o konkursie ofert, obowiązujących wzorów (oferty realizacji zadania, umowy realizacji zadania i sprawozdań).

Omówimy również dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nadmiernie lub nienależnie a także odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotacji.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Procedura konkursowa, procedura małych grantów, procedura reegrantingu; terminy, tryb i sposób przeprowadzenia – obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania oraz definicja dotacji w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Ogłoszenie o konkursie ofert – wymagania organizatora konkursu.
 3. Obowiązujące wzory i zakres zmian:
  • oferty realizacji zadania (syntetyczny opis zadania, cele i rezultaty zadania, plan działań i harmonogram, budżet),
  • umowy realizacji zadania (postanowienia obowiązkowe i fakultatywne, termin realizacji zadania, termin wydatkowania środków, możliwość przesunięć pomiędzy pozycjami kosztów, weryfikacja celów, rezultatów i działań zleceniobiorcy, zwrot niewykorzystanej dotacji, rozwiązanie umowy, zmiana umowy niezwiązana z kryteriami oceny ofert),
  • sprawozdania z wykonania zadania (poniesione wydatki, źródła finansowania, wydatki a rezultaty zadania).
 4. Zlecenie i rozliczenie zadania w stanie epidemii – zmiany wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - możliwość zlecenia zadania bez konkursu ofert, możliwość zmiany terminu rozliczenia zadania i sposobu oceny jego wykonania.
 5. Kontrola wykonania zadania – kontrola dokumentacji, termin wydatkowania środków, wkład własny, dokumentacja finansowo-księgowa zadania, zakres kontroli.
 6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nadmiernie lub nienależnie:
  • ustalenie należności z tytułu zwrotu dotacji do budżetu JST,
  • dochodzenie należności, postępowanie windykacyjne,
  • ulgi w zakresie obowiązku zwrotu dotacji.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - czyny niedozwolone w zakresie udzielania, rozliczania i wykorzystania dotacji.
 8. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń