Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i ograniczeń z niej wynikających

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów oraz samodzielnego przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne nadzoru i kontroli SKP przez starostów (ustawa prawo o ruchu drogowym, prawo przedsiębiorców). Dokonywanie wpisów i zmian w ewidencji SKP i diagnostów: 
a. Obligatoryjne przesłanki pozwalające na wpisanie SKP do rejestru, wniosek (planowane wprowadzenie wzoru wniosku), weryfikacja spełniania wymagań.
b. Dokonywanie zmian w ewidencji.
c. Podstawy prawne wykreślenia SKP ewidencji.
2. Tryb przeprowadzania kontroli:
a. Zawiadomienie, upoważnienie, terminy, miejsce kontroli.
b. Zakres kontroli - szczegółowe omówienie zasad badania zgodności z wymaganiami dla SKP, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
c. Uprawnienia osób kontrolujących.
d. Prawa kontrolowanego, sprzeciw.
e. Protokół kontroli – wzór, sposób sporządzania i podpisywania protokołu, tryb rozpatrywania zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne – elementy, wyznaczanie terminu na usunięcie nieprawidłowości.
f. Skutki kontroli – przesłanki ustawowe do wszczynania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP. Tryb administracyjny podejmowania w/w czynności przez organy.
3. Diagności. Nadawanie uprawnień – obligatoryjne przesłanki, weryfikacja. Cofanie uprawnień – tryb administracyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz nadzór i kontrolę stacji kontroli pojazdów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczony trener i wykładowca.

zwiń
rozwiń