Renta planistyczna i opłaty adiacenckie w praktyce organów administracji publicznej

Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rentą planistyczną i opłatami adiacenckimi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej, podstawy prawne ich obowiązywania oraz indywidualne formy prawne nakładania opłat na podmioty prawa - decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Pojęcie renty planistycznej i opłat adiacenckich – podstawy prawne obowiązywania instytucji – ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  2. Podmioty zobowiązane do ustalenia wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich – forma ustanowienia, decyzje, organy właściwe oraz terminy wymagalności.
  3. Wysokość opłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich a decyzje administracyjne wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta – art. 107 KPA – wymogi formalne i elementy konieczne decyzji, omówienie na przykładach decyzji.
  4. Forma i tryb wydania decyzji o opłacie z tytułu renty planistycznej, opłat adiacenckich – najczęściej popełniane uchybienia formalne i wady decyzji powodujące jej uchylenie przez organ II instancji lub sąd administracyjny.
  5. Zasady i formy egzekucji renty planistycznej oraz opłat adiacenckich w praktyce organów administracji publicznej.
  6. Skutki prawne i faktyczne wydania decyzji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
  7. Orzecznictwo SKO i sądów administracyjnych w szczególności o braku możliwości rezygnacji z opłat adiacenckich, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2003 r. (I SA 2293/02, niepubl.).
zwiń
rozwiń