Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cele i korzyści

Nabycie przekrojowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej jako zadania gminnych komisji, zarówno w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i rynku handlu alkoholem, zasad jego sprzedaży, kontroli oraz przypomnienie o obowiązkach gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonych nowelizacją z 10 stycznia 2018 r., a także innymi przepisami, w szczególności zasadami pracy gminnych komisji i urzędów gmin podczas epidemii koronawirusa.

zwiń
rozwiń
Program

Blok I
1. Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
4. Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO.
6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników urzędów gmin zajmujących się problematyką sprzedaży napojów alkoholowych oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przedstawicieli innych urzędów i instytucji, współpracujących z komisjami (pomoc społeczna, pełnomocnicy ds. uzależnień, funkcjonariusze Policji i straży gminnych itp.)
Jednocześnie przypominamy, że wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

zwiń
rozwiń