Aktualizacja statutu szkoły/przedszkola do zmian prawa oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w warunkach ograniczeń epidemicznych

Cele i korzyści

Statut jest najważniejszym dokumentem prawa wewnątrzszkolnego. Obowiązujące statuty, nie mogły uwzględniać sytuacji epidemicznej obejmującej choćby nauczanie na odległość, czy zupełnie nowe okoliczności oceniania uczniów.

Proponowane szkolenie ma na celu analizę przykładów aktualizacji zapisów statutu stosownie do sytuacji epidemiologicznej i zmian obowiązujących wzapisach prawa oświatowego, ale również wskazuje na regulacje nierzadko trudnych do wdrożenia procedur, regulaminów, zakresu kompetencji, współdziałania i odpowiedzialności szkoły/przedszkola za realizację powierzonych im zadań.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Omówienie najważniejszych zasad techniki prawodawczej, obowiązujących przy tworzeniu i nowelizacji statutu.
 • Wskazanie jakie treści powinny, jakie mogą, a jakie nie powinny znaleźć się w statucie szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
 • Przedstawienie zmian dotyczących przepisów prawa oświatowego, w szczególności rozwiązań, wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wymagających odzwierciedlenia ich zapisów w statutach placówek oświatowych.
 • Zapoznanie z przykładami zapisów statutowych, analiza możliwych zapisów oraz zmian w dotychczasowych zapisach statutu.
 • Omówienie zasad zaliczania nauczycielom do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
 • Zwrócenie uwagi na obowiązki w zakresie bezpieczeństwa tworzonych dokumentów i ich przetwarzania, a także na procedury wspomagające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przy zdalnym nauczaniu i pracy zdalnej personelu szkoły.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem - zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu i nowelizacji statutu szkoły/przedszkola.
 2. Miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa - ranga i rola statutu jako obowiązującego aktu prawa wewnątrzszkolnego oraz informacji kierowanej do wszystkich zainteresowanych działalnością szkoły/ przedszkola/placówki oświatowej. 
 3. Wprowadzanie zmian i nowelizacji do przyjętego statutu, stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.
 4. Dyrektor/rada pedagogiczna jako inicjatorzy aktualizacji zapisów w statucie (art. 71 ust. 1 upo).
 5. Uwzględnienie w obowiązujących statutach szkół/przedszkoli szczególnych rozwiązań, wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczących:
  • ​​​​​​​organizacji szkoły/przedszkola w czasie pandemii lub innych sytuacji dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
  • sposobu organizacji i zasad realizacji kształcenia zdalnego i przemiennego (hybrydowego),
  • zarządzania szkołą/przedszkolem w czasie zróżnicowanych form kształcenia, wychowania i opieki,
  • form i sposobu organizacji konsultacji nauczycieli z uczniami jako alternatywnej formy kontaktu nauczyciela z uczniem/uczniami,
  • zasad i sposobu komunikacji z uczniami, rodzicami, instytucjami zewnętrznymi w sytuacji ograniczonych kontaktów osobistych szkoły z uczniami i ich rodzicami oraz instytucjami,
  • organizacji i form współdziałania szkoły/przedszkola z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki,
  • sposobu organizacji i realizacji: kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • sposobu realizacji i zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przez uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz kształcenia ustawicznego i form pozaszkolnych,
  • prawa i obowiązków uczniów w czasie realizacji obowiązku szkolnego/nauki podczas zdalnego oraz hybrydowego kształcenia,
  • szczegółowych warunków i sposobu realizacji przez nauczycieli zasad oceniania wewnątrzszkolnego w zmiennym trybie kształcenia uczniów (stacjonarnym i kształceniu na odległość),
  • określenia i ustalenia warunków oraz sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
  • decydowania w sprawach indywidualnego kształcenia oraz zasad nauczania domowego.
 6. Określenie i ustalanie zasad zaliczania nauczycielom do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
 7. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa tworzonych dokumentów i ich przetwarzania.
 8. Procedury wspomagające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przy zdalnym nauczaniu i pracy zdalnej personelu szkoły.
 9. Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów oraz wprowadzanie zmian w dotychczasowych zapisach statutu.
 10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 11. Monitorowanie i nadzór dyrektora dotyczące efektywności w zmiennych formach kształcenia.
 12. Zdalne nauczanie i praca zdalna w uregulowaniach prawa wewnątrzszkolnego w kontekście RODO.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w  oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń