Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w zakresie awansu w czasie trwania reżimu sanitarnego

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej z uwzględnieniem specyficznej sytuacji trwania reżimu sanitarnego.

Postępowanie dotyczy nauczycieli, którzy uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w 2020 roku, w związku z czym wymagane jest postępowanie egzaminacyjne po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub po zakończeniu dodatkowego stażu, zgodnie z art. 9c ust. 5f lub art. 9g ust. 8 KN. W razie niedotrzymania tego terminu nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie, krok po kroku, obowiązków organu prowadzącego, procedur oraz niezbędnej dokumentacji potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
 • Przekazanie w sposób zwięzły, przejrzysty wiedzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania procedury.
 • Otrzymanie niezbędnych wzorów procedur, zarządzeń, dokumentacji, które pomogą sprawnie przeprowadzić postępowanie.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą praktycznych rozwiązań pomocnych w sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.
 • Wskazanie możliwości prawnych i organizacyjnych realizacji zadania organu prowadzącego w czasie pandemii.
 • Przekazanie wzorów dokumentów przydatnych podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne dotyczące wymaganych warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego:
  • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych,
  • odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku,
  • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną (w zał. podstawy prawne- ustawa KN, ustawa KPA, rozp. wykonawcze, wzory wymaganych dokumentów).
 2. Dostosowanie formy realizacji zadania do warunków pandemii - powołanie komisji egzaminacyjnej, przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego:
  • stacjonarny tryb postępowania egzaminacyjnego z zachowaniem reżimu sanitarnego (propozycja dokumentów),
  • przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w trybie zdalnym- wideokonferencji (propozycja dokumentów).
 3. Dokumenty wymagane wraz ze złożonym wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (wzór).
 4. Kolejność czynności dot. postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego wykonywanych w organie prowadzącym (propozycja przykładu działań/procedury, regulaminu).
 5. Przydział zadania i dekretacja sprawy (przykłady dekretacji/formy przekazania sprawy do analizy).
 6. Tryb niezwłoczny podjęcia czynności w organie prowadzącym po złożeniu przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
  • analiza formalna wniosku i dokumentacji (wzór protokołu),
  • wezwanie do usunięcia braków we wniosku lub dołączonej do niego dokumentacji - po dokonaniu analizy formalnej wniosku i dokumentacji (wzór pisma wzywającego do usunięcia braków),
  • działania podejmowane przez organ prowadzący po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie braków - adnotacja w aktach sprawy (przykłady dokumentowania).
 7. Zarządzenie organu prowadzącego lub uchwała zarządu powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (wzór zarządzenia).
 8. Skład komisji egzaminacyjnej oraz tryb i termin powiadomienia członków komisji (wzory pism oraz informacja o zasadach pracy komisji- wideokonferencja lub komisja stacjonarna w reżimie sanitarnym).
 9. Termin i sposób zawiadomienia wnioskodawcy o dniu i miejscu posiedzenia komisji oraz trybie postępowania egzaminacyjnego. W trybie zdalnym- informacja narzędziach teleinformatycznych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia postępowania komisji lub stacjonarny- zasady bezpieczeństwa (przykładowa treść zawiadomienia i treść informacji o formie prac komisji).
 10. Przebieg pracy komisji egzaminacyjnej oraz czynności przewodniczącego i poszczególnych członków komisji (treść protokołu z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej):
  • zapoznanie się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • przeprowadzenie egzaminu, podczas którego nauczyciel:
   • prezentuje dorobek zawodowy wg zasad określonych przez przewodniczącego komisji,
   • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przedstawienie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, prezentację wykonania zadania z użyciem narzędzi multimedialnych oraz odpowiedź na pytania członków komisji dotyczące efektów działań wynikających z realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
  • uregulowanie kwestii podpisania protokołu, w przypadku postępowania egzaminacyjnego w trybie zdalnym.
 11. Zawiadomienie wnioskodawcy o zakończeniu postępowania i prawie do wypowiedzenia się do co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty posiedzenia komisji (przykładowa treść zawiadomienia).
 12. Doręczenie wnioskodawcy (potwierdzenie podpisem odbioru) zaświadczenia o akceptacji komisji egzaminacyjnej w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu (wzór zaświadczenia).
 13. Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez organ prowadzący jako decyzji o jego nadaniu (art. 9b ust. 4 KN). Wzór Aktu Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego- zał. nr 4 rozp. (wzór).
 14. Doprecyzowanie zasady odbioru Aktu lub jego doręczenia.
 15. Procedura i dokumentacja w przypadku odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego (wzory pism).
 16. Awans zawodowy jako dokumentacja pracownicza podlegająca archiwizacji (przykład archiwizowania dokumentów sprawy).
 17. Sytuacje wyjątkowe w trakcie wyznaczenia terminu posiedzenia komisji, np. ogłoszenie kwarantanny lub stanu epidemicznego wnioskodawcy, zmiana składu komisji i inne – przykłady najczęściej zgłaszanych problemów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe- publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń