Forum Sekretarzy: Współpraca Sekretarza z organem stanowiącym i wykonawczym

Cele i korzyści

- Dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie poszczególnych funkcji zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym, której osią jest Sekretarz Gminy, nadzorujący stanowisko ds. obsługi rady.
- Wypracowanie prawidłowych relacji  pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym, opartych na obowiązujących regulacjach prawnych oraz w świetle zapisów statutowych, z udziałem Sekretarzy i pracowników odpowiedzialnych za obsługę rady.

Na szkoleniu m.in. odpowiemy na pytania:
1. Na czym polega obsługa kancelaryjna, organizacyjna i formalno-prawna rady gminy (powiatu)?
2. Jak dokumentować pracę rady (protokół z sesji)?
3. Jak dokumentować prace komisji rady?
4. Wg jakich  zasad udostępnia się dokumenty rady (informacja publiczna, RODO, art. 24 ust. 2 usg, art. 21 ust. 2A usp)?
5. Komu podlega i w jakim zakresie pracownik obsługujący radę?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Statut jako podstawa funkcjonowania  rady gminy, powiatu.
2. Zadania rady.
3. Organizacja pracy rady i komisji rady.
4. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:
- przygotowanie sesji i komisji,
- obsługa sesji rady,
- dokumentowanie obrad rady i komisji,
- uchwały i inne akty normatywne .
5. Status prawny i zadania przewodniczącego rady, we współpracy 
z sekretarzem gminy (powiatu) i pracownikiem obsługi rady:
- porządek obrad (wprowadzanie zmian),
- wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady posiedzeniami Komisji,
- podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady,
- interpelacje,
- rozpatrywanie skarg na organy.
6. Status prawny i zadania  przewodniczących komisji i radnych.
7. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, sekretarzem gminy, przewodniczącymi komisji i radnymi.
8. Organizacja biura rady i jego pracy:
- obsługa kancelaryjna,
- obsługa organizacyjna,
- obsługa formalno-prawna.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń