Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Cele i korzyści

Przygotowanie merytoryczne pracowników do prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia inwentaryzacji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie metody inwentaryzacji, sposób organizacji, przebieg, zasady dokumentowania, ustalania wyników i różnic inwentaryzacyjnych, ewidencja księgowa.

Precyzyjnie zostaną wskazane metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów.

Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji oraz podane wskazówki, jak ich uniknąć.

Poruszone zostaną wszystkie zagadnienia budzące wątpliwości i sprawiające trudności pracownikom sektora publicznego, tj. odpowiedzialność za inwentaryzację, w tym w jednostkach objętych wspólną obsługą, inwentaryzacja środków trwałych niskocennych, inwentaryzacja gruntów w urzędach gmin i miast, inwentaryzacja wyposażenia w szkołach i przedszkolach, inwentaryzacja składników użyczonych, inwentaryzacja sald zerowych i opiewających na drobne kwoty.

Szkolący przedstawi wady i zalety nowoczesnych narzędzi inwentaryzacji (tzw. kody kreskowe).

Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zdobędą praktyczne wskazówki, jak skutecznie i szybko wykryć nieprawidłowości w inwentaryzacji, szczególnie w spisie z natury.

Uczestnicy szkolenia otrzymają instrukcję inwentaryzacyjną z wzorami dokumentów sporządzanych w procesie inwentaryzacji.

 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

  • co to jest właściwie środek trwały?
  • jak tworzyć obiekty inwentarzowe i nadawać numery obiektom inwentarzowym?
  • czy spis z natury trzeba zawsze przeprowadzać w IV kwartale roku do 15 stycznia?
  • czy czynności spisowe musimy zakończyć do 15 stycznia?
  • do kiedy możemy przeprowadzać inwentaryzację metodą weryfikacji z dokumentacją?
  • do kiedy trzeba rozliczyć różnice inwentaryzacyjne, jak prawidłowo przeprowadzić likwidację środków trwałych?
  • czy grunty musimy inwentaryzować co roku?
  • co to jest teren strzeżony?
  • czy warto rezygnować z tradycyjnej techniki spisu z natury na rzecz narzędzi informatycznych?
  • jakie nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie inwentaryzacji.

2. Metody inwentaryzacji – spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja z dokumentacją.

3. Rodzaje inwentaryzacji: okresowa, zdawczo-odbiorcza, przeprowadzana w szczególnych okolicznościach, ciągła, kontrola.

4. Proces inwentaryzacji, a cele kontroli zarządczej.

5. Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce sektora finansów publicznych?

6. Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika), przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, członków komisji inwentaryzacyjnej oraz osób użytkujących mienie jednostki.

7. Problematyka odpowiedzialności materialnej.

8. Środki trwałe – wybrane problemy: definicja środka trwałego, budynki, zespoły komputerowe, place zabaw, środki trwałe niskocenne, grunty.

9. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury: rodzaje aktywów podlegających spisowi z natury, co to jest teren strzeżony, jak często i w jakim terminie należy przeprowadzić spis z natury, właściwe przygotowanie się do inwentaryzacji – wskazówki praktyczne, spis z natury „krok po kroku”, spis z natury metodą tradycyjną, czy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – wady i zalety, arkusz spisu z natury, rodzaje różnic inwentaryzacyjnych, ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych, prawidłowa likwidacja środków trwałych.

10. Jak poradzić sobie ze spisem z natury, jeśli księga inwentarzowa jest niekompletna, a środki trwałe nie są oznakowane numerami inwentarzowymi – wskazówki praktyczne.

11. Jak wykryć nieprawidłowości i oszustwa w inwentaryzacji?

12. Organizacja inwentaryzacji, jej przebieg, rozliczenie i odpowiedzialność w jednostkach objętych wspólną obsługą (CUW). Obowiązki kierownika jednostki, a obowiązki kierownika cuw.

13. Inwentaryzacja książek w szkolnych bibliotekach – organizacja, przebieg, częstotliwość, odpowiedzialność.

14. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie.

15. Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia stanu aktywów: rodzaje aktywów podlegających potwierdzeniu, potwierdzenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kiedy wysłać druk potwierdzenia stanu należności, przebieg inwentaryzacji, formularz potwierdzenia stanu należności, co, jeśli kontrahent nie potwierdzi stanu należności, czy inwentaryzować tzw. „salda zerowe”, czy inwentaryzować salda opiewające na drobne kwoty, przyczyny rozbieżności między stanami księgowymi należności, inwentaryzacja powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.

16. Inwentaryzacja drogą weryfikacji: aktywa i pasywa podlegające weryfikacji, termin przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji, porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami, czyli jak, jak udokumentować inwentaryzację w drodze weryfikacji, uwagi praktyczne.

17. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji.

18. Inwentaryzacja, a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

19. Rola i znaczenie instrukcji inwentaryzacyjnej.

20.Instrukcja inwentaryzacyjna – wzór.

21. Jak uniknąć nieprawidłowości?

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

kierowników jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych (skarbników), przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej, pracowników powołanych do zespołów spisowych, kontrolerów spisowych, informatyków, osób materialnie odpowiedzialnych i innych uczestniczących w procesie inwentaryzacji, pracowników urzędów, szkół i przedszkoli, jednostek obsługujących i objętych wspólną obsługą, jednostek pomocy społecznej, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, a także do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (prawie dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

zwiń
rozwiń