Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym ułatwienia w okresie pandemii

Cele i korzyści

Nabycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu przygotowania projektu do kontroli, w tym rozwiązywania problemów w okresie pandemii.

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować się do kontroli, jakie są ulgi w okresie pandemii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje kontroli projektów.
2. Weryfikacja wniosku o płatność, w tym końcową.
3. Kontrola na miejscu realizacji i wizyta monitoringowa.
4. Kontrole doraźne.
5. Podmioty uprawnione do kontroli projektów.
6. Kontrola dokumentów finansowych, w tym:
dowodów księgowych i polityki rachunkowości; z uwzględnieniem przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. zasad dokumentowania kosztów kwalifikowanych projektu, rozliczania kosztów osobowych, w tym personelu i rzeczowych).
7. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności i/lub rozeznaniem rynku, w tym sposób szacowania wartości zamówienia; upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzenie przesłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty; treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą.
8. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów.
9. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:
stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe.
10. Kontrole na zamknięcie projektu i w okresie trwałości, w tym kontrola trwałości z art. 71 Rozporządzenia Ogólnego oraz kontrola trwałości rezultatów.
11. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kontroli na okres pandemii COVID-19.
12. Ułatwienia w okresie pandemii.
13. Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej. Skutki i konsekwencje
nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie
14. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z projektem z kwotami ryczałtowymi.
15. Sesja:
Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

pracowników beneficjentów programów POWER, RPO, POIiŚ, pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających rozliczających i kontrolujących projekty współfinansowane ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego, napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę

zwiń
rozwiń