Należności w jednostkach budżetowych. Praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Cele i korzyści

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a. Należności krótkoterminowe i długoterminowe.
b. Przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane.
c. Nadpłaty.
d. Zaległości.
e. Przedawnienia.
f. Należności sporne i wątpliwe.
g. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców po zmianach.
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – zasady, ewidencja.
4. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:

a. Upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne.
b. Wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne.
c. Kontrahent w likwidacji, upadłości.
d. Postanowienia komornicze.
e. Zakończenie postępowania egzekucyjnego,
f. Koszty egzekucji.
5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a. Umorzenie należności.
b. Odroczenie terminu płatności.
c. Rozłożenie zaległości na raty.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

a. Potwierdzanie sald.
b. Weryfikacja.
9. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń